Barns trivsel - voksnes ansvar

10. Litteraturliste

Bae, B. Gjensidige inkluderingsprosesser – muligheter i dagligdags samspill i barnehager. I Korsvold, T. (red) (2011) Barndom Barnehage Inkludering, s. 104-129. Bergen: Fagbokforlaget

Bae, B. (2009) Å se barn som subjekter – noen konsekvenser for oppvekstarbeid. I Mørreaunet, S., Glaser, V., Lillemyr, O.F. og Moen, K.H. (red.): Inspirasjon og kvalitet i praksis – med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk forum

Bjørnestad, E. og Pramlings Samulesson, I. (red) (2012) Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år? En forskningsoversikt, Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, rapport 2012, nr.9

Bratterud, Å., Sandseter, E.B. og Seland, M. (2012) Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. NTNU, Samfunnsforskning AS  

Greve, A. (2007). Vennskap mellom små barn i barnehagen. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Oslo, institutt for spesialpedagogikk. Oslo: Unipub

Gulbrandsen, L. og Eliassen, E. (2012) Kvalitetsarbeid i barnehagen. Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012. NOVA Rapport 2012

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Lamer, K. (1997) Om å fremme barns sosiale kompetanse. Teoriboka. Oslo: Gyldendal

Nordahl, T. (2012) Kvalitet i barnehager vurdert ut fra resultater fra spørreundersøkelsene. Kap. 6 i Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. En artikkelsamling om forsknings og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark. Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport 9-2012

Raundalen, M. og Schultz, J.H. (2011) Barn av virkeligheten, Læring for livet. Oslo: Universitetsforlaget

Ruud, E.B. (2010) Jeg vil også være med! Lekens betydning for barns trivsel og sosiale læring i barnehagen. Oslo: Cappelen akademiske forlag

Sigsgaard, E. (2008) Kjeft mindre. Oslo: Cappelen akademisk forlag

Øksnes, M. (2010) Lekens flertydighet. Oslo: Cappelen akademisk forlag

Østrem, S. (2008): Barns subjektivitet og likeverd. Et bidrag til diskusjon om barnehagens pedagogiske innhold og etiske forankring. Doktoravhandling. Teologisk fakultet. Universitetet i Oslo