Barnehagen skal fremme danning

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.

Personalet skal

  • tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse
  • støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet
  • synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet
  • legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger
  • utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler
  • synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking og læring.

Støttemateriell

Støttemateriellet er frivillig å bruke.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan barnehagen støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse?
  • Hvordan legger vi til rette for at barna får delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold i barnehagen?
  • På hvilken måte kan barnehagen legge til rette for at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne og evne til å yte motstand?

 

Andre nyttige ressurser

Lag plakat

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!