Film: Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

I denne filmen ser vi nærmere på hva som kjennetegner et profesjonsfelleskap, og noen av utfordringene dere kan møte på i arbeidet. Filmen er for alle som jobber med skole og opplæring, og varer i fire minutter. 

Forslag til refleksjonsspørsmål

Profesjonsfellesskap

 • Hva kjennetegner et godt profesjonsfellesskap?
 • Har vi et profesjonsfelleskap på skolen vår? Hva fungerer bra og mindre bra ved profesjonsfellesskapet vårt? For eksempel når det gjelder samarbeid, erfaringsdeling og kunnskapsutvikling?
 • Hvordan kan vi videreutvikle profesjonsfelleskapet vårt? Hvilke rolle har lærere, andre ansatte og skoleledere?

Videreutvikle praksis og innovasjon

 • Hvilke deler av dagens praksis kan vi bygge videre på for å jobbe med
 1. digitalisering
 2. de tre tverrfaglige temaene
 3. dybdelæring
 • Hva betyr det nye læreplanverket for måten vi jobber på? Hvilke endringer av praksis innebærer de nye læreplanene for lærere, for skoleledere og andre ansatte? Og for undervisning, samarbeid og ledelse?
 • På hvilke områder må vi tenke nytt og være innovative?

Involvering og kollektive prosesser

 • Hva kjennetegner et godt møte? Og hvordan er våre møter?
 • Hvordan ser et lærende møte ut i praksis? Har vi lærende møter?
 • Hvordan kan møtene våre bli bedre?
 • Hvordan kan vi bruke og utnytte fellestiden enda bedre? Hva kan ledelsen gjøre? Hva kan lærerne gjøre?
 • Hvordan kan vi få alle aktivt med i arbeidet med fagfornyelsen?
 • Hva kjennetegner en prosess som oppleves relevant for egen og felles praksis?

 • Har vi erfaringer fra arbeid med lokale eller statlige prosjekter som VFL, Språkløyper, Realfagsløyper, Ungdomstrinn i utvikling eller andre tiltak vi kan bygge videre på?
 • Har vi digitale hjelpemidler eller andre prosessverktøy vi kan benytte oss av?
 • Hva kan ledelsen gjøre og hva kan lærerne gjøre?

Støtte til videre arbeid

Her finner du tips og ideer til lærende møter, og ulike måter å jobbe på.

Flere filmer

Se oversikt over flere filmer om overordnet del.