Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Den seksuelle kroppen

Kroppen utvikler og endrer seg svært mye i løpet av puberteten. For at elevene skal forstå og mestre de fysiske, emosjonelle, sosiale og kognitive endringene som skjer i kroppen, trenger de alderstilpasset kunnskap om hvordan kroppen fungerer seksuelt – både anatomisk, fysiologisk og sosialt. Hvis elevene har god kjennskap til kroppen sin og endringene som skjer i puberteten, vil de lettere kunne oppleve seksuell glede og nytelse når de blir seksuelt aktive.

Anatomi og fysiologi

Kroppens anatomi og fysiologi har betydning for hvordan den fungerer seksuelt. Anatomi i denne sammenhengen er læren om hvilke kroppsdeler som har betydning for seksualiteten. Elevene bør få kunnskap om de ulike delene av kroppen, og hvilken rolle de har for seksuell nytelse. Fysiologi i denne sammenhengen er læren om hvordan organer og celler som har betydning for seksualiteten, fungerer. Elevene bør tilegne seg kunnskap om blant annet pubertet, nytelse, samleie og reproduksjon.

Seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjon

Det er viktig at elevene får kunnskap om konsekvenser knyttet til det å ha samleie – som for eksempel uplanlagt graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner – slik at de kan ha et sunt, gledefylt og trygt forhold til sin seksuelle helse.

Kunnskap om hvilke seksuelle overførbare infeksjoner som finnes, hvordan de kan smitte deg og andre, behandling og mulige konsekvenser av ubehandlede infeksjoner er viktig å ta opp i undervisningen. Elevene bør få kunnskap om seksuelt overførbare infeksjoner og at disse som regel smittes via en person til en annen ved samleie. Kunnskap om dette er viktig, slik at elevene har nok informasjon til å ta gode og trygge valg når det kommer til samleie.

Prevensjon brukes i utgangspunktet for beskyttelse mot uplanlagt graviditet og forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner. Det finnes ulike prevensjonsmidler for å beskytte mot uplanlagt graviditet, men kondom er det eneste prevensjonsmidlet som forhindrer smitte av seksuelt overførbare infeksjoner. Elevene bør få kunnskap om at prevensjon kan brukes til flere formål, som for eksempel regulering av menstruasjon og forebygging av hudsykdommer.

Kropp og sex i digitale media

Ulike digitale medier er en del av hverdagen til barn og unge, og mange blir påvirket av hvordan kropp, kjønn og seksualitet blir fremstilt. Elevene bør få mulighet til å drøfte hvordan kropp og seksualitet blir fremstilt i sosiale medier og for eksempel i porno. Elevene bør også opparbeide seg forståelse om hvordan dette kan påvirke selvbilde, holdninger og forhold til kropp og seksualitet. Derfor bør skolen legge til rette for at elevene opparbeider seg en kritisk sans rundt det å vurdere digitale kilder og tjenester når de søker informasjon om seksualitet på nettet. Elevene bør få kunnskap om skillet mellom porno og ulovlig deling av bilder, filmer eller overgrepsmateriale.

Seksuelle utfordringer og muligheter

Ungdomstiden er en periode i livet der det for de fleste er viktig å være «normal». Endringene som skjer i puberteten kan derfor være krevende, ikke minst for ungdom som har funksjonsnedsettelser, og for de som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Skolen skal fremme nysgjerrighet og trygghet rundt å stille spørsmål om kjønn og seksualitet, blant annet om ulike seksuelle utfordringer og preferanser.

Funksjonsnedsettelser, smerter og akutt eller kronisk sykdom kan påvirke den seksuelle helsen og muligheten for seksuell aktivitet og nytelse. I slike tilfeller kan skolen bidra til at elevene får kjennskap til hvilke tekniske hjelpemidler som finnes, og som kan bidra til et aktivt seksualliv, og hvor de kan få hjelp til å behandle eller håndtere seksuelle utfordringer.

Elever med kognitive funksjonsnedsettelser trenger ofte individuelt tilrettelagt undervisning om seksuell helse. Undervisningen bør tilpasses etter deres kognitive forutsetninger, og bør ta hensyn til deres utfordringer med for eksempel å forstå bildespråk, metaforer og ironi.

Hjelp og veiledning

Skolen og lærerne bør sørge for at elevene vet hvor de kan få hjelp og veiledning hvis de får seksuelle utfordringer. Elevene kan for eksempel bli kjent med skolehelsetjenesten ved at en helsesykepleier deltar i undervisningen. De bør også kjenne til tilbudet de kan få gjennom fastlegen sin og kommunens helsestasjon for ungdom.

 

 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan skolen fremme elevenes forståelse for at fremstillingen av kropp, kjønn og seksualitet i media kan påvirke oss – både på positive og negative måter
  • Hvordan kan skolen samarbeide med andre instanser – som skolehelsetjenesten – for å lage gode undervisningsopplegg rundt disse temaene?