Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Selvbestemmelse og selvbilde

Selvbestemt seksualitet er en grunnleggende seksuell rettighet som sier at alle har rett til å bestemme over sin egen kropp, hvem de ønsker å være nær eller ha seksuell omgang med, og hva de ønsker å gjøre. Opplevelsen av selvbestemmelse er avgjørende for den seksuelle helsen vår.

Å bli trygg på seg selv

Elevene må få kunnskap om den lovbestemte seksuelle lavalderen i Norge, og formålet med loven. Å lære om sin egen kropp og sine egne følelser og grenser, gjør at elevene kan bli trygge på seg selv og gjenkjenne hva som oppleves som godt, og hva som kan oppleves som problematisk i intime relasjoner. Dette inkluderer refleksjoner over når en anser seg selv som klar til å ha en seksuell relasjon. De som er i en relasjon, skal også akseptere partneres grenser når det kommer til , når og hvordan de vil ha sex. Selv om et menneske føler seg klar for en seksuell relasjon i et forhold, må det være bevisst på ansvaret alle har for lovbestemmelsen om den seksuelle lavalderen.

Sex krever samtykke

Å gi samtykke til sex betyr å aktivt si seg enig i å delta i en seksuell aktivitet. For at sex skal være samtykkende, må begge parter gi tillatelse til å ha sex. Dette kalles for gjensidig samtykke, og må være tydelig. Det skal ikke forekomme tvil om en av partene ønsker å gjennomføre den seksuelle aktiviteten. Når vi gir eller får samtykke til sex, er det viktig at vi har tenkt gjennom egne og andres grenser, og er sikker på at ingen av partene opplever å bli presset eller tvunget til å gå over sine grenser. Samtykke kan trekkes tilbake når som helst. Seksuell aktivitet uten samtykke er et seksuelt overgrep, som er forbudt. Elevene bør få kunnskap om at det ikke lov å gjøre noe seksuelt med en annen som ikke har lyst, uavhengig av om en er kjærester eller om den andre ville først, men så ombestemte seg.

Seksuelle overgrep og trakassering

Elevene må få kunnskap om seksuell trakassering og fysiske, psykiske og digitale seksuelle overgrep, og kjenne til hva loven sier om temaet. Det er viktig å lære om hvilke konsekvenser krenkelser og overgrep kan ha for den enkelte, og hvordan en kan få hjelp dersom en blir utsatt for eller utsetter andre for krenkelser og overgrep.

Noen elever utvikler seksuell atferd som vekker uro eller bekymring hos andre elever, voksne eller eleven selv. Dette kan gjelde urovekkende eller bekymringsfull seksuell atferd, som eleven har utøvd eller utøver alene eller overfor andre. Dette kan foregå i fysisk samvær eller via digitale medier. Elevens atferd eller handling kan være upassende, problematisk eller skadelig for elevens alder og seksuelle utvikling. Atferden og handlingene kan variere fra å bruke seksuelle ord, upassende berøring eller eksponering eller bruk av seksuell vold eller trusler. Det kan være uklart og vanskelig å vurdere om elevens atferd er grenseoverskridende eller ikke. Skolen og lærerne bør være oppmerksom på dette og søke råd fra relevante instanser som for eksempel helsesykepleier.

Vi kan stå i fare for å tråkke over andres grenser i ulike situasjoner, hvor for eksempel seksuell lyst, rus, ulike forventninger og gruppedynamikk kan bidra til grenseoverskridelser. Elevene bør lære om hvilke faktorer på individ- og samfunnsnivå som bidrar til å beskytte mot trakassering og seksuelle overgrep, og hvilke faktorer som på den andre siden gir en risiko for det. Det er viktig å være bevisst på at det kan være vanskelig å snakke om krenkelser og overgrep, for dem som blir utsatt for det.

Skam

Skam er en følelse som ofte kan komme etter negative seksuelle opplevelser som krenkelser og overgrep. Elevene bør ha kunnskap om skamfølelsen og hva den kan føre til av uhelse, i tillegg til skyldfølelsen en person kan sitte igjen med etter seksuelle overgrep og krenkelser. Det er viktig at elevene har kjennskap til hvor de kan søke hjelp.

 

 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan skolen i samarbeid med relevante instanser, bidra til å forebygge at elever selv blir utsatt eller utsetter andre for krenkelser eller overgrep
  • Hvordan kan skolen samarbeide med relevante instanser for å bidra til at elever får tilstrekkelig hjelp hvis de blir utsatt for krenkelser eller overgrep
  • Hvordan kan opplæringen bidra til at elevene utvikler trygge relasjoner og evne til å forstå egne og andres grenser og behov?