Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Seksualitetens sanser, tanker og følelser

Sansene, tankene og følelsene våre har stor betydning for den seksuelle helsen vår. For eksempel styrker et positivt kroppsbilde evnen vår til å oppleve seksuell glede og nytelse.

Sanser – å bli kjent med sin egen kropp

Sansene våre er en del av nervesystemet, som sender signaler til hjernen om hva som skjer i og med kroppen og i omgivelsene rundt oss. Både syn, hørsel, lukt, smak, berøring, temperatur og smerte er sanser som har betydning for seksualiteten vår.

Det er viktig at elevene får kunnskap om hvordan de kan forholde seg til sine egne følelser i et livsperspektiv: fra den nysgjerrige kroppslige og følelsesmessige utforskningen i barndommen via en mer målrettet søken etter seksuell nytelse, spenning og bekreftelse i puberteten til behov for nærhet og intimitet i andre faser av livet. Hvis elevene blir kjent med sin egen kropp, kan de lettere etablere et positivt kroppsbilde og selvbilde, som igjen kan gi dem seksuell glede og nytelse.

Tanker – hjernen modnes i puberteten

Kroppen modnes både fysisk og mentalt i puberteten, men det skjer i ulikt tempo. Selv om elevene får en kjønnsmoden kropp, vil det ikke si at de er klare for ansvaret de har i et seksuelt forhold. Det betyr heller ikke at risikoforståelsen eller evnen deres til å regulere følelser og atferd er ferdig utviklet. Når elevene er i denne fasen, evner de kanskje ikke å se konsekvensene av handlingene sine, og det kan føre til en seksuell atferd som er styrt av impulser. Elevene bør derfor lære at hjernen har betydning for seksuell atferd, og at områdene i hjernen som styrer handlingene våre, og som gjør oss i stand til å evaluere forholdet mellom oss selv og omgivelsene, modnes i løpet av puberteten.

Følelser – å kunne uttrykke seg

Vi har et naturlig stort følelsesregister som går fra gode til vonde og vanskelige følelser. Vi har også seksuelle følelser, fantasier, drifter og ønsker – det er en helt naturlig del av seksualiteten vår. Det er viktig at elevene vet hva følelser er og hvordan for eksempel identitetsutvikling, familie- og venneforhold, forelskelse og kjærlighetssorg påvirker følelsene våre, og kan påvirke adferden vår.

Kommunikasjon om følelser

Det er viktig at elevene utvikler ferdigheter i å kommunisere om og regulere følelsene sine. Evne til å gjenkjenne, forstå og kommunisere rundt egne og andres følelser kan gjøre det lettere å etablere gode relasjoner og ha det godt med seg selv og andre. Dette kan også bidra til beskyttelse mot å bli utsatt for krenkelser og overgrep, og forebygge at elever utsetter andre for krenkelser eller overgrep. 

 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan skolen legge til rette for et skole- og læringsmiljø der elevene opplever det som trygt å uttrykke sine tanker og følelser? 
  • Hvordan kan skolen ivareta at kulturelle og sosiale forhold har betydning for hvordan elevene kommuniserer om kjønn og seksualitet?