Utkast

Kjennetegn på måloppnåelse – duodji 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i duodji (KHV02-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Kjennetegnene er under utvikling. Frist for tilbakemelding var 1. april 2020. Tusen takk for alle gode innspill. Vi legger ut oppdatert versjon av kjennetegnene innen skolestart.

Hva og hvorfor kjennetegn på måloppnåelse?

Det er kompetansemålene i læreplanen som er grunnlaget for vurdering av elevens sluttkompetanse. Formålet med kjennetegn på måloppnåelse er å gi en felles nasjonal forståelse for nivået på standpunktkarakterene som sluttvurdering.

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

I det daglige arbeidet med læreplan og vurdering er det lett å fordype seg i detaljer. De veiledende kjennetegnene er imidlertid formulert på et overordnet nivå, med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Dette både for å holde ett blikk på den helhetlige kompetansen som er beskrevet i læreplanen og for å gjøre lokal konkretisering og tilpasning mulig.

Hvordan lese og bruke kjennetegnene for å fastsette standpunktkarakteren?

Kjennetegnene er utforma for standpunktkarakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er ikke uttømmende beskrivelser av eleven sin kompetanse. Hjelp til vurdering av elevens kompetanse på karakterene 1, 3 og 5 må derfor leses ut ifra beskrivelsene av 2, 4 og 6.

En elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisen. I enkelte av kompetansebeskrivelsene kan kompetansen til eleven være tilsvarende 4, og andre steder som 2 eller 6. Læreren må derfor bruke læreplanen, kjennetegnene og sitt profesjonelle skjønn for å gi en rettferdig vurdering av eleven sin kompetanse.

Hvordan kan kjennetegnene være til nytte underveis i opplæringa?

Kjennetegnene er veiledende og skal være til støtte for standpunktvurderingen, men kan også være til nytte underveis i opplæringa. Som lærer kan du forklare og diskutere læreplanen og kjennetegnene med elevene tidlig i opplæringa slik at de forstår hva som er forventa av dem ved avslutningen av opplæringa.

Hvorfor samarbeide med kollegaer om læreplan og kjennetegn?

Samarbeid mellom kollegaer om arbeid med læreplan og kjennetegn kan bidra til felles forståelse, og et felles språk om hva elevene skal lære og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Et slikt tolkingsfellesskap innebærer ikke at all vurdering skal gjøres på en bestemt måte, men at felles drøfting og forståelse av vurderingsgrunnlaget kan fremme rettferdig vurdering av kompetansen til hver enkelt elev.

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse
Karakteren 2Karakteren 4Karakteren 6
Eleven kan enkel bruk av noen verktøy og håndverksteknikk, på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte. Eleven kan og viser presisjon i bruk av ulike verktøy og håndverksteknikk på en forklarende og hensiktsmessig og miljøbevisst måte.  Eleven viser høy presisjon i bruk av ulike verktøy og håndverksteknikk på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte.
Eleven kan delvis reflektere over visuelle virkemidler eller kulturelle referanser. Eleven viser refleksjonsevne fra et inspirasjonsmateriale og forklarer visuelle virkemidler og kulturelle referanser. Eleven viser selvstendig utforskning av muligheter knyttet til funksjon og holdbarhet.
Eleven dokumenterer delvis egne skapende prosesser og beskriver resultater og egen læring. Eleven dokumenterer valg og erfaringer fra egne skapende prosesser og beskriver resultater og egen læring med støtte i noen fagbegrep. Eleven dokumenterer valg og erfaringer fra egne skapende prosesser på en oversiktlig måte og reflekterer over resultater og egen læring med støtte i et bredt fagbegrep.
Eleven viser noe kompetanse på valg av formålstjenlig materiale og bearbeiding gjennom immateriell kulturarv. Eleven viser kompetanse på valg av formålstjenlig materiale og bearbeiding gjennom eksempel på immateriell kulturarv. Eleven viser høy kompetanse på valg av formålstjenlig materiale og bearbeiding gjennom ulike eksempler på immateriell   kulturarv.
Eleven dokumenterer noe av påbegynt idé gjennom skisser , modeller og viser til et påbegynt sluttprodukt. Eleven dokumenterer og forklarer form og tekniske løsninger gjennom skisser, modeller og lager et sluttprodukt med enkel ide på innovasjon. Eleven dokumenterer ideer og forklarer form og tekniske løsninger gjennom skisser og modeller på en detaljert og oversiktlig måte . Lager et sluttprodukt utfra dette med tanker og ideer på innovasjon.
Eleven nevner delvis et eksempel på hvordan identitet, kunst og design kan gjenspeiles, og kan påvirke hverdagsliv og samfunnsutvikling. Eleven forteller og forklarer hvordan identitet, kunst og design kan gjenspeiles, og kan påvirke hverdagsliv og samfunnsutvikling. Eleven viser og forklarer gjennom eget skapende arbeid og refleksjon over hvordan identitet, kunst og design gjenspeiles og kan påvirke hverdagsliv og samfunnsutvikling.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!