Kjennetegn på måloppnåelse – samisk som andrespråk, samisk 2, vg3 SF og vg3 påbygging

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i samisk som andrespråk, samisk 2 (SAS02-01). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Skriftlig og muntlig

Kjennetegnene står i tre tabeller som må sees i sammenheng. Den første tabellen er for kompetanse som elevene kan vise både muntlig og skriftlig. Denne må sees i sammenheng med tabellen for muntlig og tabellen for skriftlig som står lenger ned på siden. 

Skriftlig og muntlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Tekstforståelse TekstforståelseTekstforståelse
Eleven forstår, tolker og videreformidler hovedinnholdet og flere detaljer i ulike typer skriftlige tekster.Eleven forstår, videreformidler og reflekterer over innhold i ulike typer muntlige og skriftlige tekster.Eleven forstår, videreformidler og reflekterer over innhold og informasjon fra ulike typer muntlige og skriftlige tekster.
SpråkproduksjonSpråkproduksjonSpråkproduksjon
Eleven bruker et tilstrekkelig ordforråd, bruker språkstrukturer nokså korrekt og tilpasser til dels språket til innhold, formål og mottaker.Eleven bruker et stort sett variert ordforråd, bruker språkstrukturer stort sett korrekt og tilpasser stort sett språket til innhold, formål og mottaker.Eleven bruker et variert ordforråd, bruker språkstrukturer gjennomgående korrekt og tilpasser språket til innhold, formål og mottaker.
TekstskapingTekstskapingTekstskaping
Eleven bearbeider egne tekster ut fra konkret tilbakemelding.Eleven bearbeider egne tekster på en selvstendig måte ut fra tilbakemeldinger og kunnskap om faglige kriterier og språk.Eleven bearbeider egne tekster på en reflektert og kritisk måte ut fra tilbakemeldinger og kunnskap om faglige kriterier og språk.
Skriftlig 
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Skriftlig tekstskapingSkriftlig tekstskapingSkriftlig tekstskaping
Eleven skaper ulike typer skriftlige tekster med sammenheng og oversiktlig struktur.Eleven skaper ulike typer skriftlige tekster med klar sammenheng og struktur.Eleven skaper ulike typer skriftlige tekster med tydelig sammenheng og struktur.
Muntlig
Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Muntlig samhandlingMuntlig samhandlingMuntlig samhandling
Eleven stiller oppklarende spørsmål og følger opp innspill i samtaler og diskusjoner.Eleven stiller oppklarende og utdypende spørsmål og videreutvikler innspill i samtaler og diskusjoner.Eleven stiller oppklarende og utdypende spørsmål og driver samtaler og diskusjoner videre med relevante innspill.
Muntlig tekstskapingMuntlig tekstskapingMuntlig tekstskaping
Eleven skaper ulike typer muntlige tekster med sammenheng og oversiktlig struktur.Eleven skaper ulike typer muntlige tekster med klar sammenheng og struktur.Eleven skaper ulike typer muntlige tekster med tydelig sammenheng og struktur.