Ønsker du å foreslå et nytt lærefag, justering av læreplaner eller andre endringer i yrkesfaglige utdanningsprogram? Her finner du ut hvordan du kan gå fram.

Det kan være mange årsaker til behov for å gjøre endringer i yrkesfaglige utdanningsprogram. De to vanligste årsakene er:

  • Arbeidslivet har kompetansebehov som gjeldende læreplaner og tilbudsstruktur ikke møter.
  • Skoler og lærebedrifter har problemer med å gi elevene og lærlingene relevant og forsvarlig opplæring.

Hvem kan foreslå endringer?

Faglige råd, organisasjoner, fylkeskommuner, statsforvalterne, opplæringskontor og andre kan foreslå endringer. Nasjonale myndigheter kan også foreslå endringer.

Hvordan foreslå endringer?

For å foreslå endringer, må du bruke skjemaene på lenkene under. Skjemaene har spørsmål som skal sikre at forslagene er grundig begrunnet. Du må derfor fylle ut alle feltene i skjemaene.

Foreslå å endre læreplaner

Foreslå å endre navn på utdanningsprogram, programområde, yrkestittel eller lærefag

Foreslå kryssløp

Foreslå å opprette nye programområder på vg2

Foreslå nye lærefag

Foreslå nye særløpsfag

Foreslå nye yrkeskompetansefag

Foreslå avvik fra hovedmodellen

Foreslå å omgjøre lærefag som følger hovedmodellen

Foreslå å omgjøre særløpsfag

Foreslå å omgjøre yrkeskompetanseløp

Foreslå å slå sammen programområder eller lærefag

Foreslå å splitte vg1, vg2 eller vg3 programområder eller lærefag

Foreslå å etablere fordypningsområder i læreplaner på vg3

Behandling av endringsforslag

Utdanningsdirektoratet utreder forslagene som kommer inn. I utredningen skal det framgå hva forslaget til endring er, begrunnelsen for endring og hvilke konsekvenser en slik endring vil få. Det faglige rådet for utdanningsprogrammet forslaget gjelder gir råd til Utdanningsdirektoratet. Dette er beskrevet i Mandat og retningslinjer for samarbeid mellom SRY, faglige råd og Udir. Utredningen blir sendt på offentlig høring slik at berørte kan uttale seg og bli oppmerksomme på at det kan komme en endring.

Kunnskapsdepartementet fastsetter endringer i tilbudsstrukturen. Utdanningsdirektoratet fastsetter endringer i læreplanene for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Tilbudsstrukturen og læreplanene er forskrifter til opplæringsloven. Behandlingen av endringsforslag følger forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt, forhåndsvarsling, uttalelse fra interesserte, formkrav og kunngjøring.