Samfunnet endrer seg raskt og det elevene lærer skal være relevant og framtidsrettet. Læreplanene er derfor endret slik at kompetansen elevene utvikler skal kunne brukes også på områder som i dag er ukjent. Å lære å lære er vesentlig i de nye læreplanene fordi det gir grunnlag for læring gjennom hele livet.

Dybdelæring

De gamle læreplanene hadde mange temaer og stort omfang, og det kunne være vanskelig å lære alt like godt. De nye læreplanene beskriver det aller viktigste elevene skal lære i hvert fag. Da kan de bruke mer tid på å lære ting godt og det blir enklere å forstå sammenhenger slik at de kan bruke det de har lært også i nye situasjoner. De nye læreplanene legger dermed bedre til rette for dybdelæring.

Verdiløft

Verdiene skolen bygger på, skal prege all opplæring og all virksomhet i skolen. Derfor kommer verdigrunnlaget tydeligere fram i ny overordnet del av læreplanverket. Verdiene er:

  • menneskeverdet
  • identitet og kulturelt mangfold
  • kritisk tenkning og etisk bevissthet
  • skaperglede, engasjement og utforskertrang
  • respekt for naturen og miljøbevissthet
  • demokrati og medvirkning

Aktive i egen læring

Elevmedvirkning er et sentralt element i alle deler av det nye læreplanverket. Grunnen til dette er at elever blir mer motivert og lærer bedre når de blir involvert i hva de skal lære, hvorfor og hvordan.

Elevene skal i større grad få påvirke valg av innhold og metoder i læringen og vurderingen. Læringsstrategier og refleksjon over egen læring inngår derfor i vurderingstekstene i alle de nye læreplanene. Elever som formulerer spørsmål, søker svar og uttrykker forståelse på ulike måter, vil gradvis kunne ta en aktiv rolle i egen læring og utvikling.

Fagene er blitt mer praktiske og det er lagt vekt på skaperglede, engasjement og utforskertrang fordi det kan fremme elevenes læring og lærelyst. De nye læreplanene legger bedre til rette for at de yngste elevene kan lære gjennom lek og utforsking. Lek er nødvendig for deres trivsel og utvikling. 

Tverrfaglige temaer

Læreplanen har tre tverrfaglige temaer som er prioritert fordi de berører sentrale samfunnsutfordringer. De er ikke egne fag, men inngår i læreplaner hvor temaene er en sentral del av innholdet i fagene. De tverrfaglige temaene er:

  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling

Kritisk tenking

Kritisk tenkning, kildekritikk og digital dømmekraft har fått større plass i de nye læreplanene. Med all informasjon som møter oss hver dag, for eksempel på nett, er det avgjørende å kunne vurdere hva vi kan stole på.

Algoritmisk tenking og programmering

Programmering og algoritmisk tenking er nye temaer i læreplanene og er en del av flere fag. Dette er sentral kompetanse for fremtiden.

Se også: Hvordan ta i bruk nye læreplaner?