Forebygge og følge opp bekymringsfullt fravær fra skolen

Fravær fra skolen kan ha faglige og sosiale konsekvenser for elevene. Det er derfor viktig at skolen både jobber forebyggende og har gode systemer for å følge opp bekymringsfullt fravær. Det viktigste skolen gjør for å forebygge bekymringsfullt fravær er å jobbe med et trygt og godt skolemiljø for alle elever. 

Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og rett på et trygt og godt skolemiljø. Bekymringsfullt fravær kan for eksempel være hyppig eller økende fravær, fravær knyttet til en bestemt dag eller til et bestemt fag.

Bekymringsfullt fravær kan skyldes flere faktorer i skolemiljøet, og da er skolens arbeid med et trygt og godt skolemiljø som fremmer mestring, inkludering og tilhørighet svært viktig.   

Bekymringsfullt skolefravær har ofte flere og sammensatte årsaker. Mulige årsaksforklaringer kan være knyttet til forhold ved skolen, eleven og familien eller en kombinasjon av disse. For å kunne sette inn rett tiltak så tidlig som mulig er det derfor viktig at skolen har systemer for å kartlegge hele det komplekse bildet i hvert enkelt tilfelle. 

Forskning viser at manglende tilrettelegging i skolen for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser kan være en risikofaktor for å utvikle skolefravær. 

Les mer: Skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme (Statped)

Forebygge bekymringsfullt skolefravær

Skolen kan forebygge skolefravær ved å jobbe med nærværstiltak som styrker elevens tilhørighet, motivasjon og trivsel på skolen. Systematisk arbeid med et trygt og godt skolemiljø er grunnpilaren i skolens nærværsarbeid.

I et trygt og godt skolemiljø er det blant annet viktig for elevene å ha positive relasjoner til lærerne, og at de får både faglig og sosial støtte. God klasseledelse bidrar til et godt læringsmiljø. De ansatte på skolen bør være bevisst på hvordan de kan møte ulike elevers relasjonelle behov, og fremme elevenes psykiske helse.

Gode relasjoner til medelever, vennskap og fravær av mobbing og andre krenkelser er også viktig for at elevene opplever at de har det trygt og godt på skolen.

Elevmedvirkning er sentralt i nærværsarbeidet, og skal gjennomsyre skolens praksis. Alle elever skal lære å ta ansvar, delta og medvirke i et inkluderende fellesskap. Medvirkning og kontroll over egen hverdag kan bidra til økt trivsel og tilhørighet. Skolen må gi elevene mulighet til å påvirke viktige avgjørelser som angår dem.

Nærværsarbeidet i skolen bør også handle om

 • god samarbeids- og kommunikasjonskultur på skolen
 • tilpasset opplæring og likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av elevenes forutsetninger
 • gode rutiner og systemer for registering og oppfølging av fravær
 • systemer for bred kartlegging og analyse av elever som viser tegn til skolefravær
 • gode overganger – både i hverdagen, og mellom skoleslag, trinn, fra barnehage til skole, ved bytte av lærer eller hvis eleven bytter skole
 • tverrfaglig samarbeid og helhetlig oppfølging av elever
 • godt og tillitsfullt samarbeid mellom skole og hjem

En god og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar mellom skole og hjem, men det er skolens ansvar å ta initiativ til og legge til rette for samarbeidet.

Følge opp fravær

Skolefravær har ofte flere og sammensatte årsaker. Det er derfor viktig at skolen har gode systemer for fraværsregistrering og for å gjennomgå, og deretter eventuelt følge opp, fraværet. I oppfølgingen må skolen lytte til og ivareta elevens synspunkter. I tillegg bør alle som er berørt være involvert i både kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Dette gjelder også foreldre eller foresatte.

Det er viktig at skolen

 • har gode registreringssystemer for fravær og grunner til fravær
 • systematisk følger opp fraværet og oppdager fraværsutfordringer tidlig
 • har en konkret og lav grense for når de skal sette inn tiltak
 • jobber systematisk gjennom hele oppfølgingsløpet, også når eleven har kommet tilbake etter lengre fravær
 • har klare rutiner og tydelig ansvars- og oppgavefordeling
 • bidrar til å bygge et godt laget rundt eleven

Viktige prinsipper fra overordnet del av læreplanverket

 "Skolen skal utvikle inkluderende og gode fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle." Overordnet del 3.1. 

«Skolen skal legge til rette for læring for alle elever, stimulere den enkeltes motivasjon og lærelyst, og ivareta deres tro på egen mestring." Overordnet del 3.2.

«Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling» Overordnet del 3.3

Regelverket