Påstander fra ståstedsanalysen for barnehage

Ståstedsanalysen for barnehage er lagt ned. Det er ikke lenger mulig å gjennomføre analyser ved hjelp av verktøyet eller hente ut gamle rapporter.  

Mye av innholdet fra Ståstedsanalyse barnehagene er fortsatt tilgjengelig. Dette kan brukes til å skape felles refleksjon om barnehagens praksis blant de ansatte, og til å finne områder barnehagen vil prioritere i videre utviklingsarbeid.

Se fakta og vurderinger i sammenheng med hverandre

Fakta om barnehagen og de ansattes vurderinger av barnehagens praksis bør sees i sammenheng. Gjennom å diskutere funnene kan dere få innsikt i hva som er barnehagens sterke sider, og hva som er barnehagens utfordringer. Dette kan være utgangspunkt for å velge ut og prioritere mål og tiltak i videre utviklingsarbeid i barnehagen.

Les mer om kvalitetsutviklingsarbeid

Fakta om barnehagen

Dere kan hente fakta om barnehagen, som tidligere ble samlet inn i verktøyets fase 1, i BASIL (Innrapportering for barnehager) og NBR (Nasjonalt barnehageregister). Dere kan også se på andre relevante undersøkelser, som foreldreundersøkelser, barnesamtaler og medarbeiderundersøkelser. I analysebrettet kan dere sammenligne egne tall med annen statistikk, og sammenligne tall over tid.

Påstander fra egenvurderinger

Dere kan også fortsatt bruke påstandene for egenvurdering, som tidligere var i fase 2. Disse handler om barnehagens praksis og er delt inn i et hovedtema og i flere tilleggstemaer. Dere kan velge å bruke ett eller flere temaer. Påstandene kan presenteres på et personalmøte og brukes til felles refleksjon og diskusjon i selve møtet. De ansatte kan også ta stilling til påstandene individuelt først.

Individuelle svar på påstander regnes som personopplysninger 

Hvis dere samler inn individuelle svar på påstandene, regnes dette som personopplysninger. Dette betyr at det må være frivillig å delta, og at den enkelte i personalet må godta at svarene samles inn. Styreren må informere personalet om formålet med innsamlingen og om hvor lenge opplysningene lagres. Styreren må også innhente en skriftlig samtykkeerklæring fra de ansatte som deltar. Den ansatte kan kalle tilbake samtykket dersom vedkommende ønsker det.

Det er personopplysningsloven § 2 og § 8 som setter disse vilkårene.