Selvskading og selvmord som tema i læreplanverket

I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet avgjørende. Selvskading eller selvmord er ikke nevnt i noen læreplaner. Likevel kan kompetansemål i ulike fag være egnet til å ta opp sider ved elevenes liv og helse som har betydning for forebygging av selvskading og selvmord.

Kompetansemål knyttet til roller, forventninger, normer og temaer som seksualitet, grensesetting og rusmidler kan ha betydning i det selvmordsforebyggende arbeidet i skolene.

Vi vil først se på aktuelle kompetansemål i grunnskolen, som alle elevene møter. Dernest peker vi på andre kompetansemål i videregående opplæring der tematikken kan tas opp. Opplæringen i fag skal skje i lys av det verdimessige grunnlaget i læreplanens generelle del.

Samfunnsfag 

Samfunnsfagplanen har mål knyttet til kjønn, seksualitet, grensesetting og normer, og til elevmedvirkning. Disse målene kan være utgangspunkt for undervisning som kan ha betydning for bevissthet rundt selvmordsproblematikk og forebygging av selvskading og selvmord.  

Mål for opplæringen etter 4. årstrinn er at eleven skal kunne 

 • gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast 

 • samtale om tema knytte til seksualitet, grensesetjing, vald og respekt 

 • lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske, og forklare konsekvensar ved å bryte normene 

 • utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler i skolesamfunnet 

 • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd 

Mål for opplæringen etter 7. årstrinn er at eleven skal kunne: 

 • samtale om kjærleik og respekt, variasjon i seksuell orientering og samliv og familie og diskutere konsekvensar av manglande respekt for ulikskap 

 • beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene 

 • drøfte spørsmål omkring og konsekvensar av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel 

I videregående opplæring skal eleven kunne: 

 • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg 

KRLE 

KRLE-planen har mål knyttet til eksistensielle spørsmål, etikk og relasjoner mellom mennesker som kan være utgangspunkt for undervisning. Dette er mål: 

Mål for opplæringen etter 4 årstrinn er at eleven skal kunne: 

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker 

Mål for opplæringen etter 10 trinn er at eleven skal kunne: 

 • reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt 

 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur 

Kroppsøving 

Kroppsøvingsfaget har mål knyttet til kroppskultur, livsstil og helse som kan ha betydning for psykisk og fysisk helse.  

Mål for opplæringa etter 10. årssteget er at eleven skal kunne: 

 • forklare korleis ulike kroppsideal og ulik rørslekultur påverkar trening, ernæring, livsstil og helse 

Læreplan i politikk, individ og samfunn – programfag studiespesialisering 

Læreplan i politikk, individ og samfunn har mål knyttet til sosialisering og sosiale problemer som kan være aktuelle for temaet.  

Hovedområdet Livsfasene 

 • beskrive fasene i psykiske kriser og drøfte vilkår for å kunne mestre kriser 

Hovedområdet Sosiale problemer  

 • definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier til å analysere årsaker til problemene 

 • diskutere følger av sosiale problemer for individ og samfunn 

 • analysere årsaker til mishandling av barn og unge og drøfte hvordan mishandling kan hindres  

 • gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet  

 • gjengi teorier om årsaker til rusmiddelmisbruk og bruke teoriene til å vurdere hvordan rusmiddelmisbruk kan forebygges og behandles  

Hovedområdet Sosialisering  

 • definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer 

 • sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess 

 • drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen  

 • gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene  

 • diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!