Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Ufrivillig opphold i utlandet

Noen barn og unge blir tatt med til utlandet mot sin vilje og/eller holdes tilbake ved feriens slutt. Motivene bak slike opphold varierer. Det kan blant annet handle om et ønske om å styrke barnas tilhørighet til foreldrenes kultur, eller at de skal gå på skole i utlandet. Det kan også handle om behovet for å beskytte familiens ære ved å ta en ungdom bort fra for eksempel en kjæreste, å forhindre «fornorsking» eller å få barn eller ungdom ut av et dårlig miljø.

En utfordring med slike opphold er blant annet at barn og unge kan miste skolegang, norskkunnskaper og tilknytningen til sosialt nettverk. For noen innebærer utenlandsreisen en risiko for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller kjønnslemlestelse.

Barn over 12 år skal samtykke til lengre utenlandsopphold uten foreldre med foreldreansvar. Dersom dere er bekymret for at en elev skal bli holdt tilbake i utlandet mot sin vilje og/eller ikke møter til skolestart, bør dere be om en samtale med eleven for å undersøke om utreisen fra Norge bør forhindres. Når barn og unge befinner seg i utlandet og ber om hjelp, er det svært begrenset hva norske myndigheter kan gjøre, selv om de er norske statsborgere eller har lovlig opphold i Norge.

Det er ikke nok å si “ikke reis”. Barn og unge som lever i autoritære familier, hvor de ikke får ta egne valg, kan oppleve slike råd som lite hjelpsomme. En samtale kan ha forebyggende effekt og være til hjelp for eleven.


Samarbeid med hjemmet

I saker der dere er bekymret for at en elev vil bli utsatt for ufrivillig opphold i utlandet, må skolen vurdere hvordan og i hvilken grad det skal være samarbeid med hjemmet.

Hvis eleven ønsker dialog med familien kan dere kontakte Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold, eller eventuelt den lokale barnevernstjenesten for å få råd om hvordan dere går fram. Anonyme samtaler gir mulighet for å drøfte saken uten å gi informasjon som kan identifisere eleven eller familien.

Hvis foreldrene søker om permisjon eller forlenget permisjon fra skolen eller melder fra om flytting til utlandet, bør dere kalle inn til samtale for å avklare forholdet rundt utenlandsreisen og videre skolegang. Her bør dere informere foreldrene om at alle barn som er bosatt i Norge, men som oppholder seg i utlandet inntil tre måneder, har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Dere bør også informere foreldrene om at barn over 12 år må samtykke til å flytte til eller oppholde seg i utlandet uten en forelder med foreldreansvar.

Etter samtalen skal dere vurdere om opplysningene dere har mottatt utløser meldeplikt til barnevernstjenesten, og om det foreligger avvergingsplikt.

Aktuelle lenker