Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Relevant regelverk

Ifølge Grunnloven, Barnekonvensjonen og barneloven har barn rett til å uttale seg om alle forhold som handler om dem.

Skolens meldeplikt til barneverntjenesten    

Alle som utfører tjenester eller arbeid etter opplæringsloven har både en oppmerksomhetsplikt og en opplysningsplikt (meldeplikt) til barnevernstjenesten. (Opplæringsloven § 15-3) 

Hvis du er bekymret for at en elev er utsatt for negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold, om du har hørt rykter om det på skolen eller hvis eleven selv eller andre har meldt fra om bekymring, må du vurdere om bekymringen utløser meldeplikten til barnevernstjenesten etter Lov om barnevern § 13-2. Videre oppfølging og eventuell kontakt med foreldre bør da vurderes i samråd med barnevernstjenesten.

Formålet med å melde fra er at barneverntjenesten får kunnskap om saken og kan iverksette nødvendige tiltak etter barnevernloven dersom det er behov for det. Dersom meldeplikten er utløst skal du som ansatt i skolen melde fra til barnevernstjenesten så raskt som mulig. Er saken akutt, skal du ta kontakt med barnevernstjenesten per telefon i tillegg til å sende en skriftlig bekymringsmelding.

Skolen har plikt til å samarbeide med andre tjenesteytere dersom samarbeid er nødvendig for å gi eleven et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. (Opplæringsloven § 15-8)

Samarbeid på individnivå (Helsedirektoratet)

Når har du plikt til å gi opplysninger til politiet? 

Ved konkrete holdepunkter for at en elev vil bli utsatt for kjønnslemlestelse, grov frihetsberøvelse eller annen mishandling i nære relasjoner, skal du gi opplysninger til politiet. 

Alle har en plikt til å forsøke å avverge visse alvorlige straffbare handlinger, se avvergingsplikten i straffeloven § 196. Avvergingsplikten inntrer når det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli begått. I slike tilfeller opphever avvergingsplikten en eventuell taushetsplikt. Det kan medføre straffeansvar å unnlate å melde fra til politiet eller hindre andre i å melde fra. 

Dersom eleven du er bekymret for er under 18 år skal du også ta kontakt med barnevernstjenesten. Hvis du gir opplysninger til både politi og barnevernstjeneste om en sak, bør du gjøre begge instansene kjent med dette, så de kan samarbeide om videre sakshåndtering. 

Ufrivillige utenlandsopphold

Barneloven § 41 sier at barn som har fylt 12 år må samtykke til å dra på utenlandsreise uten en forelder med foreldreansvar. Barneloven § 40 sier også at barn som har fylt 12 år må samtykke til en avgjørelse om å flytte ut av landet eller til å oppholde seg i utlandet utover kortere ferieopphold, uten en av foreldrene med foreldreansvar. 

Hvis du selv har en sterk bekymring for at eleven skal etterlates i utlandet mot sin vilje, der foreldrene eller andre omsorgspersoner ikke er i stand til, eller unnlater å ivareta omsorgen for barnet, bør du vurdere å ta kontakt med politiet. Politiet kan vurdere om de skal utstede pass, eller kreve passet innlevert. Hvis eleven ikke er norsk statsborger, bør du vurdere å ta kontakt med Utlendingsdirektoratet.