Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det.

Målet er at alle barn og unge opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.

Høsten 2023 inviterte vi til fire regionale erfaringskonferanser om arbeidet med kompetanseløftet. Her kan du se et utvalg av de lokale og nasjonale innleggene.

Kompetanseløftet skal være et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet, og skal bidra til at alle kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Hvordan få tilskudd til deltakelse i kompetanseløftet?

Det er statsforvalteren i det enkelte fylke som har ansvar for forvaltning av tilskuddsordningen, og som tildeler midler etter prioritering i samarbeidsforumet.

For å delta i kompetanseløftet må barnehage- og skoleeiere melde sine kompetansebehov til samarebeidsforumet i fylket. Dette skal være basert på en lokal kartlegging av kompetanse- og tilretteleggingsbehov på området spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Planer og tiltak skal være forankret i kommunale eller private eieres planer.

Frist for å melde kompetansebehov er i februar hvert år, og endelig beslutning om tildeling i de enkelte fylkene skjer innen utgangen av april hvert år. Ta kontakt med hver enkelt statsforvalter for mer informasjon om prosessen rundt tildeling.

Tiltakene skal planlegges og gjennomføres i et forpliktende partnerskap med aktuelt universitet eller høgskole, og bidra til nødvendig overføring av kompetanse fra Statped. Rolle- og ansvarsfordelingen i kompetanseløftet er den samme som i tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.

Oppbygning, roller og ansvar

Konferanse om kompetansetiltak

Her kan du se innleggene fra den digitale konferansen om helhet og sammenheng i kompetansetiltak, som vi arrangerte 21. april 2022

Nettbaserte støtteressurser

Her finner dere kompetansepakken Inkluderende praksis

Statped har i dag en rekke faglige støtteressurser for arbeid med lokal kompetanseutvikling. På Statpeds side om inkludering finner du tiltak og læringsressurser for inkluderende praksis og inkludering av barn og elever med særskilte spesialpedagogiske behov.

Udir utvikler også sine støtteressurser med økt fokus på inkludering og å tydeliggjøre viktige innsatsfaktorer for å bidra til inkluderende fellesskap for barn og unge.  I tillegg til en egen side for  PPT har Udir utviklet nye  nettsider om spesialpedagogikk og tilrettelegging.