Søknadsprosessen – yrkesfaglærere

Her finner du informasjon om søknadsprosessen, finansiering, endringer og frafall. Fristen for å søke på videreutdanning er 1. mars hvert år. 

Hvem kan søke?

Stipend- og vikarordningen er for yrkesfaglærere som er i arbeid

  • i videregående opplæring
  • i voksenopplæring videregående nivå
  • ved private videregående skoler

Rektor ved skolen må kjenne til at søknaden sendes.

Ulike studiesteder og studier kan ha ulike krav til opptak. Den som søker har ansvar for å undersøke om de formelle opptakskravene er oppfylt.

Søknadsprosessen i fem steg

Før søknadsprosessen begynner er det viktig at yrkesfaglæreren snakker med lederen sin for å avklare kompetansebehovet. 

Du kan også legge til alle fristene i kalenderen din.

Studietilbud

Alle studietilbudene i Udirs studiekatalog blir publisert 1. februar, og er tilgjengelige fram til 1. mars. Her kan læreren velge det aktuelle studietilbudet, og søke på vikar- eller stipendordning samtidig. Det er også mulig å søke kun ett semester, enten høst eller vår, for alle tilbudene som er på 30 studiepoeng i studiekatalogen.

Læreren kan bare søke på ett studietilbud, og det er mulig å angi første- og andreprioritet i søknadsskjemaet.

Studietilbud utenfor Udirs studiekatalog

Yrkesfaglærere kan få stipend- eller vikarordning for å delta på alle videreutdanningsstudier som universitet, høgskoler og fagskoler tilbyr og som gir studiepoeng.
For å søke på et studietilbud utenfor studiekatalogen må yrkesfaglærer:

  1. Velge "annet studietilbud" i søknadssystemet
  2. Søke direkte til studiestedet

Studier som varer lenger enn ett år

Videreutdanningen kan inngå i en mastergrad, men yrkesfaglæreren kan kun søke finansiering for ett studieår av gangen. Hvis studiet varer lenger enn ett år, må læreren altså søke finansiering flere ganger.


Studieavgift

Det kan være studieavgift på studiene utenfor Udirs studiekatalog. Se mer om studieavgift. For å få dekket dette av Udir, må beløpet fylles inn i søknadsskjemaet før 1. mars og godkjennes av arbeidsgiver.

 

Vikarordning, stipendordning og dekking av utgifter

  • I vikarordningen får skoleeier midler, slik at læreren frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver.
  • I stipendordningen får læreren utbetalt et stipend.

I søknadsskjemaet kan læreren oppgi første- og andreprioritet i valg av finansieringsordning. Skoleeieren velger ett av alternativene læreren har satt opp når søknaden godkjennes.

 

Lesedager og eksamen

Fri til eksamen og lesedager, og praktisk gjennomføring av studier må avtales lokalt. Dette gjelder også hva eventuell permisjon uten lønn vil ha å si for pensjonsopptjening.

Utsettelser, endringer eller frafall