Om styrerutdanningen

Styrerutdanningen er et tilbud til styrere og assisterende styrere i barnehagen.

Styrer har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og har en viktig rolle for utvikling og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeid og personalansvar.

God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet, i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av barnehagene.

Hvem kan søke?

Lederutdanning for styrere og assisterende styrere er en utdanning for styrere som har faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar. Den som søker på utdanningen, må arbeide som styrer eller assisterende styrer. Den som søker på utdanningen, må ha en utdanning som er godkjent som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse jf. barnehageloven §24.

Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.

Styrere skal ha førsteprioritet til studieplass, men assisterende styrere kan søke og tilbys plass ved ledig kapasitet.

Barnehageeier bør ha en plan for kompetanseutvikling

Barnehageeier bør ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte. Dersom barnehageeier har flere styrere og assisterende styrere som har behov for styrerutdanning, kan utbyttet bli større hvis flere fra samme eier eller kommune studerer sammen. Se Udirs tips for å jobbe med kvalitet og kompetanse her.

Formål og innhold

Hva inneholder utdanningen?

  • lederrollen som daglig leder av barnehagen
  • barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • utviklings- og endringsarbeid
  • tidlig innsats og inkluderende fellesskap
  • samarbeid med andre

Studietilbud

Det er omlag 340 studieplasser tilgjengelig på styrerutdanningen. Disse er fordelt på studiesteder i flere deler av landet.

Oversikt over studietilbudene finner du i Udirs studiekatalog. Studiekatalogen er tilgjengelig 1. februar 2024.

Alle studietilbudene har en varighet på halvannet år og gir 30 studiepoeng. Utdanningen kan inngå i en masterutdanning i ledelse.

Organiseringen av studietilbudene i Udirs studiekatalog kan variere hos de ulike universitetene og høgskolene. Søker finner mer informasjon om det enkelte studietilbudet på studiestedet sine nettsider.

Finansiering

Utdanningsdirektoratet betaler for studieplassene. Det er ingen tilretteleggingsmidler eller vikarordning knyttet til styrerutdanningen. Utgifter til studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av barnehageeier eller av deltakeren selv.

Prioriteringer i Udir sin søknadsbehandling

Søknader som godkjennes av barnehageeier blir behandlet videre av Utdanningsdirektoratet.

Barnehager i kommuner som inngår i oppfølgingsordningen, vil bli prioritert til studieplass i direktoratets søknadsbehandling ved oversøking til studiet.