Barnehageledere mener styrerutdanningen har høy relevans for eget arbeid

Deltakerundersøkelsen viser at barnehagelederne i all hovedsak er svært fornøyde med styrerutdanningen og at utdanningen er relevant for eget arbeid.

Den siste deltakerundersøkelsen ble publisert i juni 2023 og er en spørreundersøkelse rettet mot deltakere som avsluttet styrerutdanningen høsten 2022. Rapporten viser at nær alle deltakerne mener at utdanningen er relevant for arbeidet i barnehagen. I tillegg oppgir 93 prosent at læring i form av å prøve ut ny praksis på egen arbeidsplass har vært viktig for læringsutbyttet. To av tre oppgir at det i barnehagen er vanlig å dele kunnskap med kollegaer. Det kan se ut til at det er en mer etablert kultur for kunnskapsdeling i barnehagen enn i skolen, sett spesielt i andelen barnehageleder som oppgir at de faktisk har delt det de har lært med andre ledere i kommunene eller virksomheten sammenliknet med skoleledere.

Tre av fire deltakere opplevde det som krevende eller svært krevende å kombinere styrerutdanningen med arbeid i barnehagen, og over halvparten av deltakerne svarte at de i liten eller svært liten grad ble avlastet fra arbeidet. Dette gjaldt både mens de var på samling og mellom samlinger. Selv om det er krevende å kombinere jobb med studier, oppgir ni av ti deltakere i stor grad å ha vært motiverte for styrerutdanningen. For de fleste er motivasjonen knyttet til egne ønsker om å utvikle seg selv som ledere og å bidra til god ledelse i barnehagen.

Her finner du rapporten for 2022

Barnehagen er en viktig arena for utprøving av ny kunnskap (udir.no)

Betydningen av styrerutdanningen varer over tid

Evalueringene utført av Fafo viser at betydningen av utdanningen for egen ledelsespraksis varer over tid. Styrerne som har tatt lederutdanningen opplever at den har betydning for evnen til å utvikle egen organisasjon og å utvikle barnehagen.

Det å være barnehageleder er en krevende rolle, og rollen har endret seg i takt med endringer i sektoren. Utviklingen mot større barnehager bidrar til mer komplekse organisasjoner, og det siste tiåret har det blitt større oppmerksomhet om kvalitet i barnehagen. God ledelse har derfor stor betydning.

Den nasjonale styrerutdanningen skal gi styrere en god rolleforståelse og trygghet i egen lederrolle, kompetanse i å lede utvikling og endringsarbeid. Utdanningen skal være praksisnær og tett knyttet til deltakernes egen arbeidsplass, og styrerne skal i løpet av utdanningen bruke tilegnet kunnskap i utvikling av egen lederpraksis.

Barnehagesektoren er i stadig endring og utvikling. Gjennom evalueringer og deltakerundersøkelser bidrar vi til kunnskap om hvordan styrerutdanningen virker, og søker å videreutvikle styrerutdanningen i tråd med endringer i og rundt barnehagen.

Her finner du rapporter fra evalueringene og deltakerundersøkelsene

Evaluering av styrerutdanningen - delnotat 3

Evaluering av styrerutdanningen – delnotat 2

Evaluering av styrerutdanningen – delnotat 1

Deltakerundersøkelsen for styrerutdanningen 2022

Deltakerundersøkelsen for styrerutdanningen 2021

Oversikt over alle rapporter fra deltakerundersøkelsen for styrere og barnehagelærere