Videreutdanning av styrere – delrapport 2

Flertallet av barnehagestyrere har lederutdanning – forbedrer ledelsespraksisen

Barnehagelærere som har tatt lederutdanning opplever at de blir bedre og mer reflekterte ledere, viser denne rapporten.

Hovedfunn

  • Barnehagestyrere tar mye videreutdanning
  • Lederutdanningen bidrar til at styrerne blir bedre ledere.
  • Ulike lederutdanninger setter ulike avtrykk i praksis

Barnehagestyrere tar mye videreutdanning

I en spørreundersøkelse sendt ut til alle landets barnehagestyrere forteller omkring 70 prosent av respondentene at de har tatt videreutdanning. Omkring 50 prosent av disse har tatt den nasjonale lederutdanningen for styrere. Utviklingen i barnehagesektoren har gjort styrerrollen mer krevende, både når det gjelder pedagogisk og administrativ ledelse. Forskerne tror dette er en av forklaringene på den høye andelen som har tatt videreutdanning.

Lederutdanning bidrar til bedre barnehagestyrere – også over tid

Nesten alle respondentene i undersøkelsen svarer at utdanningen har gjort dem til bedre ledere, og ført til refleksjon over egen lederpraksis. Betydningen av utdanningen for egen praksis ser også ut til å vare over tid.

Et tydelig funn er at de som har tatt lederutdanning opplever sin kompetanse som leder i omstillingssituasjoner som langt bedre enn de som ikke har noen lederutdanning. Styrer som ikke har tatt lederutdanning syns regnskap og økonomi er mer utfordrende enn de med lederutdanning. Men også de som har lederutdanning ønsker seg mer kompetanse på dette området.

Ulike lederutdanninger setter ulike avtrykk i praksis

Det ser også ut til at de ulike nasjonale lederutdanningene gir forskjellige avtrykk i praksis. Det er særlig tre retninger som peker seg ut:

  • Når studiestedet vektlegger generell og strategisk ledelse, svarer en større andel av studentene at utdanningen har gitt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis som leder.
  • Når studiestedet vektlegger barnehagens samfunnsmessige sammenheng, svarer en større andel av studentene at de har forbedret hvordan de forholder seg til aktører som eiere og politikere.
  • Ved studiesteder med en særlig vekt på barnehagefaglig ledelse, svarer en større andel av studentene at videreutdanningen gjør dem bedre i stand til å utvikle barnehagen.