Videreutdanning for barnehagestyrere 2021

Styrere er i all hovedsak fornøyd med videreutdanningen de har tatt. De opplever utdanningen som svært relevant for arbeidshverdagen sin.

Hovedfunn

  • Deltakerne er svært motiverte for å ta videreutdanning.
  • Få får avlasting fra arbeidsoppgaver for å studere.
  • Barnehagen er en viktig arena for å prøve ut ny kunnskap.
  • Studiefelleskap er viktig for læringsutbytte.

Høy motivasjon for å ta videreutdanning

Et klart flertall av styrere er motiverte for videreutdanning. Å utvikle seg som leder og å bidra til god ledelse av barnehagen fremstår som de viktigste grunnene til å ta videreutdanning. Styrerne framstår som indremotiverte, selv om noen oppgir ytre motivasjon som grunn for å studere.

Få får avlasting fra arbeidsoppgaver for å studere

Det fleste styrere svarer at utgifter til studiet har vært dekket i tilstrekkelig grad. Derimot har det vært krevende å kombinere studier med arbeid. De har i liten grad fått avlasting av arbeidsoppgaver for å studere. De fleste opplever allikevel ikke dette som så alvorlig at det har hindret læringsutbytte fra studiet.

Barnehagen viktig arena for utprøving av ny kunnskap

Styrere opplever at barnehageeiere er svært opptatt av at styrerne skal ta videreutdanning. Samtidig opplever de at barnehageeiere ikke er like interessert utdanningen de har tatt. Barnehageeier tilrettelegger lite for kunnskapsdeling fra utdanningen.

Barnehagen fremstår som en viktigere arena for kunnskapsdeling enn for barnehageeiernivået. Mange styrere forteller om deling av kunnskap, utprøving av kunnskap og prioritering av kompetanseutvikling i barnehagen.

Studiefelleskap viktig for læringsutbytte

De fleste deltakere opplever at studiet har bidratt til økt refleksjon over egen praksis. De har fått et grunnlag for å videreutvikle seg som leder. Store deler av læringsutbyttet er knyttet til egen utvikling og refleksjon, i mindre grad til utvikling av barnehagen. Lærersted har ingen betydning for opplevd læringsutbytte.

Generelt er deltakerne fornøyd med kvaliteten på studiet. I tillegg har tilnærmet alle deltakerne forstått hvordan de kan anvende det de har lært i praksis. Dette tyder på at studiet har vært relevant for deltakernes arbeidshverdag. Imidlertid har majoriteten brukt tid på å omsette kunnskap til praksis. I denne prosessen har særlig medstudenter og undervisere vært viktige. Funnene understreker betydning av et studiefelleskap for økt læringsutbytte.

Rapportserie: Videreutdanning av barnehagelærere og styrere

Kort om rapporten