Resultat av søknadsbehandlingen – lærere

5653 lærere fikk tilbud om stipend- eller vikarordning for videreutdanning for lærere studieåret 2022/2023.

Det er arbeidsgiver (skoleeier) som skal besvare eventuelle henvendelser fra lærere om resultatet av søknadsbehandlingen.
Du kan også sjekke ut informasjon om den videre prosessen.

Alle godkjente søknader i de prioriterte fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk er innvilget. Det samme gjelder søknader fra lærere til videreutdanning i praktiske og estetiske fag. Når det gjelder søknader til spesialpedagogikk er alle søknader innvilget så langt det var ledige plasser på studietilbudene. Noen av studietilbudene i spesialpedagogikk ble imidlertid fulle og dette førte til at søknader ble avslått.

For søknader om videreutdanning i andre fag er midlene fordelt forholdsmessig mellom skoleeiere ut fra antall lærerårsverk. Vi har også sørget for at alle skoleeiere får minst én søknad godkjent, uavhengig av den forholdsmessige fordelingen.

I behandlingen av søknadene har vi tatt hensyn til den totale budsjettrammen for videreutdanning for lærere studieåret 2022/2023, og til kapasiteten på studietilbudene. Skoleeiers prioritering av enkeltsøknader er fulgt så langt det har vært mulig. Vi har bare behandlet søknader som skoleeiere har godkjent.

Grunnet begrenset kapasitet på enkelte tilbud i studiekatalogen, har noen søknader blitt godkjent med et annet studiested enn det de søkte om som sin 1. prioritet.

Det er universitetet eller høgskolen som tilbyr det aktuelle studiet som står for det endelige opptaket av studentene.

Søknader som er innvilget per fag

I de prioriterte fagene er det innvilget:

  • 446 søknader i de praktiske og estetiske fagene
  • 959 søknader i spesialpedagogikk
  • 970 søknader i matematikk
  • 863 søknader i engelsk
  • 881 søknader i norsk
  • 20 søknader i norsk tegnspråk
  • 15 søknader i samisk

I øvrige fag er det blant annet innvilget 124 søknader i profesjonsfaglig digital kompetanse, 283 søknader i programmering, 112 søknader i begynneropplæring, 214 i veilederutdanning og 211 søknader i andrespråkspedagogikk.

Søknader som er avslått

2109 søknader er avslått. Hovedårsaken til avslag er at søknaden var lavt prioritert av skoleeier, slik at den ikke nådde opp i den forholdsmessige fordelingen av søknader om videreutdanning i andre fag enn de prioriterte. Andre grunner til avslag er at studietilbudet enten fikk for få søkere, slik at det ble avlyst, eller at det fikk for mange søkere, slik at ikke alle fikk plass. Nedenfor er en oversikt over hvilke studietilbud som ble avlyst på grunn av for få søkere.

Oversikt over avlyste studietilbud
FagStudiested
Engelsk 1: 5-10. trinn

Høgskulen i Volda/Volda

Engelsk 1: 8-13. trinn

Universitetet i Bergen/Bergen

Høgskolen i Innlandet, Hamar

Engelsk 2: 1-7. trinn

Høgskolen i Innlandet/Hamar

Høgskolen i Østfold/Halden

NTNU/Trondheim

Engelsk 2: 5-10. trinn

Høgskolen i Østfold/Halden

Høgskulen i Volda/Volda

NTNU/Trondheim

UiT Norges arktiske universitet/Tromsø

Engelsk 2: 8-13. trinnHøgskolen i Innlandet/Hamar
Fransk 1: 5-10. trinnHøgskolen i Østfold/Helt nettbasert
Fransk 1: 8-13. trinnUniversitetet i Bergen/Helt nettbasert
Matematikk 1:5-10. trinnHøgskulen i Volda/Volda
Matematikk 2: 1-7. trinnHøgskolen i Østfold/Halden
Matematikk 2: 5-10. trinn

Høgskolen i Østfold/Halden

Høgskulen på Vestlandet/Bergen

Naturfag 1: 1-7. trinnHøgskolen i Innlandet/Hamar
Naturfag 2: 1-7. trinnHøgskulen på Vestlandet/Bergen
Naturfag 2: 5-10. trinnOsloMet – Storbyuniversitetet/Oslo

Norsk 1: 5-10. trinn

Høgskolen i Innlandet/Hamar

Høgskolen i Østfold/Halden

Universitetet i Sørøst-Norge/Horten

Samfunnsfag 1: 1-7. trinn

Høgskolen i Innlandet/Helt nettbasert