Resultat av søknadsbehandlingen – lærere

6637 lærere fikk tilbud om stipend- eller vikarordning for videreutdanning for lærere studieåret 2023/2024.

Det er arbeidsgiver (skoleeier) som skal besvare eventuelle henvendelser fra lærere om resultatet av søknadsbehandlingen. 
Du kan også sjekke ut informasjon om den videre prosessen.

Alle godkjente søknader i de prioriterte fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk er innvilget. Når det gjelder søknader fra lærere til videreutdanning i praktiske og estetiske fag, er alle søknader innvilget så langt studietilbudet blir igangsatt. Noen av studietilbudene innen de praktiske- og estetiske fagene fikk for få søkere, og ble dermed avlyst.

Når det gjelder søknader til spesialpedagogikk er alle søknader innvilget så langt det var ledige plasser på studietilbudene i studiekatalogen. Noen av studietilbudene i spesialpedagogikk ble imidlertid fulle, og dette førte til at søknader ble avslått. Alle søknader i spesialpedagogikk utenfor studiekatalogen ble innvilget.

For søknader om videreutdanning i andre fag er midlene fordelt forholdsmessig mellom skoleeiere ut fra antall lærerårsverk. Alle skoleeiere har fått sin høyest prioriterte søknad godkjent. uavhengig av den forholdsmessige fordelingen.

I behandlingen av søknadene har vi tatt hensyn til den totale budsjettrammen for videreutdanning for lærere studieåret 2023/2024, og til kapasiteten på studietilbudene. Skoleeiers prioritering av enkeltsøknader er fulgt så langt det har vært mulig. Vi har bare behandlet søknader som skoleeiere har godkjent.

Grunnet begrenset kapasitet på enkelte tilbud i studiekatalogen, har noen søknader blitt godkjent med et annet studiested enn det de søkte om som sin 1. prioritet.

Det er universitetet eller høgskolen som tilbyr det aktuelle studiet som står for det endelige opptaket.. Vi gjør oppmerksom på at de som har søkt om et studietilbud utenfor Udirs studiekatalog må selv søke om opptak ved det aktuelle studiestedet.

Vi minner om at det også finnes kompetansepakker innenfor flere ulike fagområder.

Oversikten over kompetansepakkene finner dere her

Søknader som er innvilget per fag

I de prioriterte fagene er det innvilget:

  • 606 søknader i de praktiske og estetiske fagene
  • 1491 søknader i spesialpedagogikk
  • 733 søknader i matematikk
  • 641 søknader i engelsk
  • 765 søknader i norsk
  • 15 søknader i norsk tegnspråk
  • 13 søknader i samisk

I øvrige fag er det blant annet innvilget 353 søknader i andrespråkspedagogikk, 196 søknader i profesjonsfaglig digital kompetanse, 409 søknader i programmering, 239 søknader i begynneropplæring og 388 søknader i veilederutdanning.

Søknader som er avslått

960 søknader er avslått. Hovedårsaken til avslag er at søknaden var lavt prioritert av skoleeier, slik at den ikke nådde opp i den forholdsmessige fordelingen av søknader om videreutdanning i andre fag enn de prioriterte. Andre grunner til avslag er at studietilbudet enten fikk for få søkere, slik at det ble avlyst, eller at det fikk for mange søkere, slik at ikke alle fikk plass. Nedenfor er en oversikt over hvilke studietilbud som ble avlyst på grunn av for få søkere.

Oversikt over avlyste studietilbud
FagStudiested
 Engelsk 1: 1.–7. trinnHøgskulen i Volda/Volda
 Engelsk 1: 5.–10. trinnHøgskulen i Volda/Volda

Høgskulen på Vestlandet/Bergen

 Engelsk 1: 8–13. trinnUniversitetet i Bergen/Bergen

Universitetet i Sørøst-Norge/Notodden

 Engelsk 2: 1.–7. trinnHøgskolen i Østfold/Halden

NTNU/Trondheim

 Engelsk 2: 5.–10. trinnHøgskulen i Volda/Volda

NTNU/Trondheim

 Engelsk 2: 8.–13. trinnHøgskolen i Innlandet/Hamar
 Kroppsøving 1: 5.–10. trinnUniversitetet i Sørøst-Norge/Campus Vestfold/Campus Notodden
 Matematikk 1: 1.–7. trinnHøgskolen i Innlandet/Hamar
Høgskulen i Volda/Volda
 Matematikk 1: 5.–10. trinnHøgskolen i Østfold/Halden

Høgskulen i Volda/Volda

Nord Universitet/Levanger

 Matematikk 2: 1.–7. trinnHøgskolen i Østfold/Halden
 Matematikk 2: 5.–10. trinnHøgskulen i Volda/Volda

Universitetet i Stavanger/Stavanger

UiT Norges arktiske universitet/Tromsø

 Matematikk 2: 8.–13. trinnUniversitetet i Sørøst-Norge/Porsgrunn
 Musikk 1: 11.–13. trinnNorges musikkhøgskole/Oslo/hybrid
 Norsk 1: 1.–7. trinnHøgskulen på Vestlandet/Sogndal
 Norsk 2: 1.–7. trinnNTNU/Trondheim
 Norsk 2: 5.–10. trinnHøgskolen i Innlandet/Hamar

Høgskolen i Østfold/Halden

Høgskulen på Vestlandet/Bergen

Universitetet i Sørøst-Norge/Horten

 Norsk 2: 8.–13. trinnHøgskolen i Innlandet/Hamar

NTNU/Trondheim

 Produksjon for scene 8.–13. trinnHøgskulen på Vestlandet/Bergen
 Tverrfaglige samiske perspektiver i skolen 1.–10. trinnUiT Norges arktiske universitet/Tromsø