Utviklingsarbeid og det digitale i læreplan og rammeplan

Til dere som skal lede arbeidet med kompetanseutvikling i skole og barnehage.

Utviklingsarbeid i profesjonsfellesskap med fokus på det digitale bør ses i lys av øvrig kvalitetsarbeid på enheten. Det vil si at man utnytter de eksisterende strukturene samt de støttefunksjonene man har tilgang på.

Sidene våre om kvalitetsarbeid for barnehage og opplæring har utfyllende informasjon om dette. I tillegg finnes det eksempler på mange ressurser og strategier på siden Utvikle praksis sammen.

Barnehagebasert og skolebasert kompetanseutvikling

Både barnehager og skoler bruker nettbaserte kompetansepakker til kollektivt arbeid. Kompetansepakkene gir rom for systematisk arbeid over tid på egne enheter, i samarbeid på tvers av enheter og med støtte fra eksterne miljøer gjennom desentralisert – og regional ordning.

Kompetansepakker som ressurs i kompetanseutvikling

kompetanse.udir.no ligger det flere åpne kompetansepakker for skole og barnehage innenfor det digitale området. Pålogging skjer med Feide eller egen bruker.

Kompetansepakkene skal være en støtte til lokalt utviklingsarbeid, og bidra til profesjonsutvikling og endret praksis. Barnehagens og skolens behov må være utgangspunkt for bruk av kompetansepakkene. De skal støtte ledere og ansatte i arbeidet med å ta i bruk digitale ferdigheter som redskap for lek og læring. For å lykkes med kompetansepakkene kreves det  kollektivt arbeid i profesjonsfellesskapet. Kompetansepakkene fordrer at du har noen å samarbeide med. Gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning skal lærerne utvikle kompetanse og praksis.

Kompetansepakkene er laget som fleksible utviklingsløp, der innholdet er åpent, fleksibelt og kan tilpasses sorganisasjonens behov. Det er mulig å gjennomføre en kompetansepakke på 6-8 uker, men dette må skolen og barnehagen vurdere ut fra sitt ståsted og sine behov.

Målet er at arbeidet med kompetansepakkene vil føre til læring i profesjonsfellesskapet. Tiltaket i kompetansepakken er praksisnære aktiviteter der lærere bruker læreplan for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning og læring, mens barnehagelærere bruker de relevante delene av rammeplanen for barnehage.

Andre ordninger som støtter opp om digital kompetanse

Utdanningsdirektoratet har også ulike støtteordninger innen videreutdanning og tilskuddsordninger som kan ses i sammenheng med et utviklingsarbeid: