Læreplan i biologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (BIO1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Biologi 1

Den unge biologen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
 • gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane
 • observere og namngje nokre vanlege artar frå ulike biotopar og samanlikne dei med omsyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskapar frå systematikk
 • trekkje ut informasjon frå biologiske tekstar, brosjyrar, aviser, bøker og frå Internett, og vurdere korleis informasjonen er underbygd

Cellebiologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for oppbygginga av eukaryote celler og forklare kva for funksjonar ulike delar i cellene har
 • forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismar
 • gjere greie for oppbygginga og formeiringa til bakteriar og virus, og relatere det til prosessar i natur, industri og helsefagleg samanheng

Fysiologien til mennesket

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil
 • samanlikne hormonsystemet og nervesystemet og forklare korleis desse systema blir påverka av ulike stoff
 • gjere greie for korleis immunforsvaret og andre delar av infeksjonsforsvaret verkar
 • diskutere problemstillingar som gjeld organdonasjonar og medisinske kriterium for død

Funksjon og tilpassing

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samanlikne bygning og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskiljing, sett i samanheng med tilpassing til ulike levevilkår
 • gjere greie for hovudtrekk i formeiringa av planter og dyr, sett i samanheng med utviklinga av livet på jorda
 • forklare korleis opptak og transport av vatn og oppløyste stoff skjer hos planter, og diskutere kva slag tilpassing planter kan ha til ulike levevilkår
 • drøfte korleis ytre faktorar påverkar vekst og utvikling hos planter
 • gje døme på og grunngje korleis åtferd som kjem av evolusjon, er ein del av tilpassinga til omgjevnadene

Biologisk mangfald

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
 • forklare korleis ein art blir definert, og korleis det biologiske mangfaldet blir organisert i taksonomiske system
 • gje døme på variasjon innanfor og mellom populasjonar av same art, og forklare kva denne variasjonen har å seie
 • forklare korleis biologisk mangfald heng saman med variasjon i habitat og nisjar i økosystema

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!