Læreplan i biologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (BIO1-01)

Biologi 2

Den unge biologen

 • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
 • planleggje og gjennomføre eit større feltarbeid med ei undersøking av biotiske og abiotiske faktorar i eit økosystem, og vurdere og presentere resultata med og utan digitale verktøy
 • forklare kvifor publisering og fagleg kritikk er nødvendige prosessar i biologi som vitskap
 • finne fram til ny kunnskap i biologi frå ulike medium og vurdere informasjon og påstandar i media på eit fagleg grunnlag
 • diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking
 • drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap
 • bruke animasjonar og simuleringsprogram til å vise fenomen og biologiske samanhengar

Energiomsetning

 • samanlikne hovudtrekka og energiutbytet i aerob og anaerob nedbryting av glukose, og knyte energiomsetjing i celler til samansetjing av næringsstoff i kosthaldet
 • forklare korleis enzym, ATP og andre kofaktorar verkar, og korleis aktiviteten til enzym blir regulert i celler og vev
 • forklare korleis lysenergi kan overførast til kjemisk bunden energi i fotosyntesen, og korleis energien blir brukt til å produsere glukose
 • gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen

Genetikk

 • forklare strukturen til DNA og korleis DNA blir kopiert før cellene deler seg
 • gjere greie for transkripsjon og translasjon av gen og forklare korleis regulering av gen kan styre biologiske prosessar
 • samanlikne mitose og meiose med vekt på fordelinga av genmateriale i cellene som blir danna
 • setje opp og teste hypotesar for kjønnsbunden og dihybrid arvegang med og utan kopling av gen
 • forklare genetiske sjukdommar ved å bruke kunnskapar om arv og mutasjonar, og gjere greie for korleis samspelet mellom arv, miljø og livsstil kan påverke helsa hos menneska

Bioteknologi

 • gjere greie for framstilling av genetiske fingeravtrykk, og korleis dei kan brukast i rettsmedisin og i studium av slektskap mellom individ og grupper av organismar
 • forklare korleis genmodifiserte organismar kan framstillast, drøfte korleis dette kan nyttast innanfor medisin, produksjon av mat og biologisk forsking, og kva følgjer dette kan ha for miljøet
 • gjere greie for den biologiske verdien av stamceller, forklare prinsippa for reproduktiv og terapeutisk kloning og drøfte etiske sider ved val av ulike kjelder for stamceller
 • formulere og drøfte problemstillingar kring bruk av gendiagnostikk og genterapi på menneske

Økologi

 • samle, bestemme og klassifisere ulike organismar og knyte opplysningar om levevis og tilpassingar til eit utval av organismane
 • gjere greie for faktorar som regulerer vekst og storleik av populasjonar og forvalting av bestandar i eit berekraftig perspektiv
 • gjere greie for krinsløpet til karbonet og nitrogenet i eit økosystem, og korleis miljøgifter blir konsentrerte i næringskjeder
 • gjere greie for korleis energistraumen mellom trofiske nivå påverkar økosystemet
 • forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem

Evolusjon

 • gjere greie for grunntrekka i evolusjonsteorien og kva slag kunnskap han byggjer på
 • gjere greie for teoriar for korleis livet på jorda har oppstått, og beskrive nokre hovudtrekk i korleis utviklinga av livet på jorda har gått føre seg
 • forklare korleis den genetiske samansetjinga i populasjonar blir endra gjennom mutasjonar, naturleg seleksjon, genetisk drift, genflyt, horisontal genoverføring og endring av kromosomtal
 • beskrive mekanismar som hindrar genflyt mellom artar, og gjere greie for teoriar om korleis nye artar kan utviklast
 • forklare korleis molekylærbiologi og genteknikkar gjev oss ny kunnskap om opphavet til artar og utviklinga av slektskapstre

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!