Læreplan i tavlemontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TAV3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Montasje og produktsikkerhet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • arbeide etter aktuell teknisk dokumentasjon
 • planlegge og gjennomføre bygging og merking av tavler som skal benyttes i ulike elektriske installasjoner
 • planlegge og gjennomføre montasje av mekaniske og elektriske komponenter og enheter til en tavle
 • planlegge og gjennomføre bearbeiding, tilpassing og montasje av strømskinner med nødvendig kapping, hulltaking og bøying
 • planlegge og gjennomføre dimensjonering og merking av komponenter, elektriske ledere og isolatorer i henhold til belastning, dynamiske krefter og nettsystemer
 • planlegge og gjennomføre forlegging og terminering av ledere med tilhørende momenttiltrekking
 • bruke verktøy og maskiner funksjonelt for å oppnå ønsket kvalitet og sikkerhet, uten å skade verktøy, personer eller materiell
 • velge elektrisk materiell ut fra funksjon og tekniske data
 • planlegge, dokumentere og gjennomføre arbeid på tavler etter gjeldende regelverk, aktuelle normer og montasjeveiledninger
 • planlegge og utføre arbeidet i samsvar med gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetskrav
 • redegjøre for faremomentene som er knyttet til eksplosjonsfarlige områder
 • redegjøre for problematikk knyttet til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • bygge tavler beregnet for ulike nettsystemer
 • planlegge og gjennomføre montasje av tavler og komponenter for ulike tetthetsgrader
 • dimensjonere og montere beskyttelses- og utjevningsledere
 • planlegge og utarbeide enkle skjemaer
 • kontrollere og dokumentere utført arbeid
 • dokumentere egen opplæring i montasje og produktsikkerhet

Kontroll, revisjon og elsikkerhet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, funksjonstesting, feilsøking og feilretting av tavler i henhold til gjeldende regelverk, gjeldende normer og kontrolldokumentasjon
 • planlegge, montere og revidere tavler på anlegg etter gjeldende regelverk knyttet til sikkerhet
 • gjennomføre rutineverifikasjon (sluttkontroll) iht gjeldende tavlenorm NEK 439 og tavlevirksomhetens egne kvalitetsrutiner
 • håndtere kundehenvendelser og reklamasjoner
 • gi brukerveiledning på komponenter og systemer
 • redegjøre for en tavlebedrifts opprinnelse og utvikling
 • redegjøre for en tavlebedrifts funksjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • planlegge og gjennomføre arbeidsprosesser for å oppnå effektiv bruk av tid og materiell
 • redegjøre for arbeidstakerens og arbeidsgiverens rettigheter og plikter
 • dokumentere egen opplæring i kontroll, revisjon og elsikkerhet

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!