Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (SOK1-02)

Samfunnsøkonomi 2

Markedsteori

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for monopolets tilpasning i markedet og sammenligne med fullkommen konkurranse
 • forklare forskjeller mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger
 • beskrive ulike former for prisdiskriminering
 • gjøre rede for ulike former for ufullkommen konkurranse
 • gjøre rede for økonomisk politikk som fremmer fri konkurranse
 • diskutere samfunnsøkonomiske virkninger av en politikk som stimulerer til økt konkurranse
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Økonomisk vekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for mulige årsaker til forskjeller i økonomisk vekst mellom ulike land
 • gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst
 • gjøre rede for økonomiske virkemidler som kan stimulere til nye arbeidsplasser

Arbeidsledighet og økonomisk politikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for ulike teorier om arbeidsledighet og vurdere egnede virkemidler mot ledighet
 • gjøre rede for hvordan pengepolitikken påvirker økonomien
 • gjøre rede for hvordan finanspolitikken påvirker økonomien
 • gjøre rede for gjeldende retningslinjer for den økonomiske politikken i Norge i dag
 • drøfte de viktigste økonomiske utfordringene som Norge står overfor i velferdspolitikken

Inntektsfordeling og miljøproblemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer
 • diskutere ulike oppfatninger av begrepet bærekraftig utvikling
 • gjøre rede for direkte eller indirekte inngrep i markedet for å forebygge miljøskader og hindre overforbruk av ressurser
 • drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til fattige og rike land, og diskutere mulige tiltak mot fattigdomsproblemer i verdenssamfunnet

Internasjonal økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre
 • gjøre rede for frihandel, proteksjonisme og ulike typer handelshindringer
 • gjøre rede for hvordan valutakurser blir bestemt i valutamarkedene, og konsekvenser av endringer i valutakursen
 • gjøre rede for virkemidler myndighetene kan sette i verk for å påvirke valutakursene
 • gjøre rede for betydningen av avtaler for internasjonal handel
 • drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til Norges forhold til WTO og EU
 • gjøre rede for betydningen av internasjonale finansmarkeder for økonomien i ulike land

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!