Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (SOK1-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Samfunnsøkonomi 1

Markedsteori

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hovedtrekk ved den samfunnsøkonomiske utviklingen
 • gjøre rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og forbrukstjenester
 • gjøre rede for hva som påvirker tilbudet av en vare eller tjeneste
 • gjøre rede for prisdannelsen for en vare eller tjeneste som selges i et marked med fullkommen konkurranse
 • diskutere markedets muligheter og begrensninger
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Nasjonalregnskap og økonomisk vekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi en oversikt over de viktigste begrepene i nasjonalregnskapet og forklare sammenhengen mellom dem
 • drøfte om bruttonasjonalproduktet er et egnet mål for et lands produksjon og velferd
 • gjøre rede for arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor
 • gjøre rede for hovedtrekkene i næringsstrukturen i Norge og diskutere hva olje og gass betyr for norsk økonomi
 • gjøre rede for den økonomiske veksten i Norge og andre industriland og forklare årsaker til denne veksten

Arbeidsmarked og arbeidsledighet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hvordan lønn fastsettes, og hvorfor det oppstår lønnsforskjeller
 • forklare hvordan sysselsetting og arbeidsledighet måles
 • gjøre rede for hvorfor arbeidsledighet og sysselsetting varierer mellom land og over tid
 • drøfte mulige årsaker til forskjeller i arbeidsledighet og sysselsetting i og mellom land
 • gjøre rede for offentlige tiltak som stimulerer sysselsetting og motvirker arbeidsledighet

Prisvekst og pengepolitikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for årsaker til prisstigning og hvordan prisstigning måles
 • gjøre rede for formålet med pengepolitikken og hvordan den virker
 • forklare finansmarkedenes betydning i samfunnsøkonomien

Inntektsfordeling og miljøproblemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvordan inntektsfordelingen er i Norge
 • drøfte hvilke virkemidler myndighetene kan og bør bruke i inntektsfordelingen
 • gjøre rede for forskjeller i inntekter og økonomisk vekst mellom ulike land
 • diskutere hva som kan gjøres for å oppnå vekst i fattige land
 • forklare indirekte virkninger av produksjon og forbruk
 • gjøre rede for ulike virkemidler for å motvirke miljøproblemer

Internasjonal økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for årsaker til og virkninger av internasjonal arbeidsdeling og samhandel
 • forklare hva som menes med faste og flytende valutakurser
 • gjøre rede for virkningen av endringer i valutakursen for et land
 • gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen
 • drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!