Læreplanen er utgått!

Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-02)

Etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og etter Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • stille spørsmål på norsk eller tegnspråk og aktivt bidra med innspill og kommentarer
 • lytte til, avlese, forstå og benytte ordforråd og uttrykk som dekker ulike emner og fag
 • samtale på norsk eller tegnspråk om allmenne og faglige emner knyttet til utdanningsprogrammet
 • anvende kunnskap om språk og tekst i samtale på norsk eller tegnspråk om egenopplevd litteratur
 • utøve på norsk eller tegnspråk ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, presentasjoner og framføringer, både som aktør og tilskuer
 • bruke relevante og saklige argumenter på norsk eller tegnspråk i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • beskrive og reflektere over på norsk eller tegnspråk egen språkbruksveksling
 • reflektere over egen språkutvikling på norsk eller tegnspråk

Skriftlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hovedinnholdet i og reflektere over et representativt utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk, skjønnlitterære tekster, sakprosa, oversatt samisk litteratur og annen oversatt litteratur
 • gjøre rede for enkelte sentrale forfattere knyttet til tekster som leses og oppleves
 • hente ut og nyttiggjøre seg informasjon fra skriftlig materiale
 • gi en sammenhengende skriftlig framstilling på hovedmålet med dekkende ordforråd og korrekte grammatiske strukturer
 • skrive tekster i ulike sentrale sjangere og tilpasse språket etter formål, emne, sjanger og mottaker
 • beskrive sjangerkrav og kompositoriske trekk i både skjønnlitterære tekster og sakprosa
 • gjenkjenne språklige virkemidler og beskrive hvilken funksjon de har
 • prøve ut egne uttrykksformer i ulike sjangere

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive sentrale virkemidler i massemedia, teater og film
 • reflektere over den rollen massemedier spiller i samfunnet
 • kombinere muntlige, skriftlige, tegnspråklige og andre visuelle og auditive uttrykksformer i egen tekstproduksjon og ved framføringer og presentasjoner
 • gjenfortelle og tolke hovedinnholdet i utvalgte stykker fra film og teater
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • reflektere over sammenhengen mellom språk, kultur og identitet
 • forklare tospråklighet og flerspråklighet, førstespråk og andrespråk
 • forklare forholdet mellom minoritetsspråk og majoritetsspråk i Norge
 • oversette tekster fra norsk til tegnspråk og fra tegnspråk til norsk og sammenlikne grammatiske hovedtrekk
 • gjøre rede for noen paralleller og kontraster i tekstoppbygging på norsk og tegnspråk
 • sammenlikne fortellermåter og språkfunksjoner i et utvalg norske og tegnspråklige tekster
 • vurdere fortellermåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Side 10 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!