Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (NOK1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Hovedområder

Bedrift og samfunn

Næringslivsøkonomi 1

Hovedområdet bedrift og samfunn dreier seg om næringsutviklingen i Norge i et historisk perspektiv og gir oversikt over sentrale trekk ved dagens næringsliv. Aktiviteter og problemstillinger som er felles for de fleste bedrifter, blir presentert. Hovedområdet handler om hvordan bedrifter kan inngå i lokale nettverk, og hvordan utnytting av ressurser kan gi grunnlag for næringsvirksomhet og interessekonflikter.

Næringslivsøkonomi 2

Hovedområdet bedrift og samfunn handler om bærekraften i produksjons- og forbruksmønsteret i Norge. Enkle verktøy innenfor miljøledelse og regnskapslovens krav til miljørapportering blir omtalt. Hovedområdet dreier seg om hvordan miljø- og ressursproblemer kan være systembestemte, og hvordan endringer i nasjonale og internasjonale rammebetingelser kan fremme en miljømessig bærekraftig utvikling.

Næringslivsøkonomi 3

Hovedområdet bedrift og samfunn handler om bedriftens samfunnsansvar og hvordan økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn kan integreres i beslutningsprosessen. Hovedområdet dreier seg om konsekvenser av globaliseringen og forhold som påvirker bedriftenes konkurranseevne. Etiske problemstillinger og betydningen av kulturforståelse i møte med andre kulturer står sentralt i hovedområdet.

Økonomisk styring

Næringslivsøkonomi 1

Hovedområdet økonomisk styring dreier seg om hvordan en bedrift setter mål, kartlegger arbeidsbetingelser, utarbeider og iverksetter planer, registrerer og vurderer resultatene og foreslår tiltak. Det handler om økonomistyring i forbindelse med etablering og drift av en virksomhet. Forretningsplaner og virksomhetsplaner står sentralt i dette hovedområdet.

Næringslivsøkonomi 2

Hovedområdet økonomisk styring dreier seg om kalkulasjon, regnskap, budsjettering og budsjettkontroll. Det handler om sentrale begreper og sammenhenger knyttet til resultat- og formuesberegning og hvordan bedriftens eksternregnskap settes opp etter gjeldende lovbestemmelser. Hovedområdet omfatter også enkle internregnskap og regnskapsanalyse, og hvordan økonomistyring kan forbedres ved bruk av IKT-verktøy.

Næringslivsøkonomi 3

Hovedområdet økonomisk styring dreier seg om bedriftsøkonomisk analyse og strategiske beslutninger. Det handler om bruken av teoretiske modeller og hvordan optimeringsproblemer kan løses ved bruk av markedsmodeller. Hovedområdet handler om hvordan en bedrift kan bedre lønnsomheten. Det handler om beslutninger knyttet til investeringer i offentlig og privat sektor. Krisehåndtering og avvikling er også et emne i dette hovedområdet.

Menneskene i bedriften

Næringslivsøkonomi 1

Hovedområdet menneskene i bedriften handler om rettigheter og plikter og moralske normer og verdier i et arbeidsforhold. Det omfatter også om grunnleggende prinsipper for prosjektorganisering, teamarbeid og erfaringslæring.

Næringslivsøkonomi 2

Hovedområdet menneskene i bedriften dreier seg om bedriftens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i form av internkontroll. Det handler om arbeidstakernes mulighet for medvirkning og utvikling og om forholdet mellom menneskene i bedriften. Hovedområdet dreier seg også om likestillingsspørsmål og utfordringer og muligheter på flerkulturelle arbeidsplasser.

Næringslivsøkonomi 3

Hovedområdet menneskene i bedriften handler om hvordan hensiktsmessig styringsmodell og organisasjonsstruktur avhenger av virksomhetstype og situasjon. Hovedområdet dreier seg om ledelse som funksjon og hvordan bedrifter kan øke endringsberedskapen gjennom kompetanseutvikling og organisasjonslæring.

Side 3 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!