Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (NOK1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Næringslivsøkonomi 3

Bedrift og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hva bedriftens samfunnsansvar innebærer, og gi eksempler på at bedrifter integrerer samfunnsansvar i beslutningsgrunnlaget
 • diskutere hvilke utfordringer en bedrift kan ha i møte med ulike kulturer
 • gjøre rede for forhold som påvirker konkurranseevnen til bedrifter i Norge, og diskutere hva aktører i næringslivet og myndighetene kan gjøre for å forbedre den
 • diskutere drivkrefter bak internasjonaliseringsprosessen og gi eksempler på hvordan bedrifter inngår i globale nettverk
 • drøfte hvilke konsekvenser den økonomiske globaliseringen kan ha for enkeltmennesker, bedrifter og samfunn
 • drøfte hvordan bedrifter gjennom sitt engasjement i fattige land kan bidra til utvikling

Økonomisk styring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke teoretiske modeller for å belyse bedriftsøkonomiske problemstillinger og vurdere modellenes muligheter og begrensninger
 • gjøre rede for ulike kostnadstyper og hvordan de varierer med aktivitetsnivået i en bedrift
 • gjøre rede for forhold som påvirker etterspørselen etter et produkt, og forklare sammenhengen mellom priselastisitet og grenseinntekt
 • bestemme optimal markedstilpasning ved faste og variable priser i en grafisk modell og vise hva som skjer når forutsetningene endres
 • beskrive konkurransesituasjonen under ulike markedsformer
 • forklare prisdifferensiering og beregne resultat ved bruk av denne markedsstrategien
 • vurdere tiltak og virkemidler som en bedrift kan benytte for å bedre lønnsomheten
 • gjøre rede for hensikten med investeringer i privat og offentlig sektor
 • budsjettere kapitalbehovet og kontantstrømmen for et investeringsprosjekt, vurdere bedriftsøkonomisk lønnsomhet og samfunnsmessige virkninger av ulike alternativer og anbefale en løsning
 • beregne finansieringskostnader og presentere forslag til finansiering av ulike prosjekter
 • gi eksempler på hvordan økonomiske kriser kan oppstå i en bedrift, og peke på ulike løsninger, med avvikling som ett alternativ

Menneskene i bedriften

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hvordan en hensiktsmessig organisasjonsstruktur avhenger av virksomhetstype, menneskelige ressurser og aktuelle oppgaver som skal løses
 • gjøre rede for ulike styringsmodeller for private og offentlige virksomheter og forklare hvordan IKT-baserte informasjonssystemer kan forbedre beslutningsprosessen
 • beskrive ledelse som funksjon og diskutere hvordan ulike måter å utøve lederskap på kan påvirke arbeidsmiljø, bedriftskultur og effektivitet
 • gjøre rede for hvordan bedrifter kan øke sin endringsberedskap gjennom kompetanseutvikling og organisasjonslæring

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!