Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (NOK1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Næringslivsøkonomi 2

Bedrift og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for årsaker til at det kan oppstå avvik mellom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • diskutere i hvilken grad produksjons- og forbruksmønsteret i Norge ivaretar prinsipper for bærekraftig utvikling
 • foreslå og begrunne tiltak bedrifter kan gjennomføre for å bedre miljøeffektiviteten med utgangspunkt i enkle verktøy for miljøledelse
 • gjøre rede for regnskapslovens krav til miljørapportering og presentere miljørapporten til en foregangsbedrift
 • drøfte endringer i nasjonale og internasjonale rammebetingelser som kan fremme en miljømessig bærekraftig utvikling

Økonomisk styring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • føre og avslutte regnskap for handels- og servicebedrifter med de vanligste forretningstilfellene og årsoppgjørsdisposisjonene
 • utarbeide resultat- og balanserapport for småforetak i samsvar med aktuelle lover, forskrifter og standarder for regnskapsføring
 • beregne nøkkeltall som grunnlag for vurdering av lønnsomhet, likviditet og finansiering
 • gjøre rede for revisors oppgaver i en bedrift
 • forklare formålet med internregnskap og utarbeide et enkelt internregnskap for en handels- eller servicebedrift
 • utarbeide produktkalkyler etter bidrags- og selvkostmetoden for handels-, service- og håndverksbedrifter og velge relevant metode
 • forklare hvordan budsjettering inngår i økonomistyring, utarbeide resultat- og likviditetsbudsjett for handels- og servicebedrifter og foreta budsjettkontroll
 • gjøre rede for bruk av IKT-basert økonomistyringsverktøy i bedrifter

Menneskene i bedriften

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi en historisk oversikt over arbeidervernlovgivningen i Norge
 • presentere hovedinnholdet i arbeidsmiljøloven og sammenligne med lovgivning i noen andre land
 • gjøre rede for hvilke krav som stilles til HMS-arbeid i en bedrift og belyse med aktuelle eksempler
 • finne og presentere materiell som dokumenterer aktuelle arbeidsmiljøutfordringer
 • beskrive motivasjons- og stressfaktorer i arbeidslivet og diskutere hva som kjennetegner et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • gjøre rede for utfordringer og muligheter som knytter seg til flerkulturelle arbeidsplasser, og diskutere tiltak som kan bidra til reell likestilling med hensyn til kjønn, etnisk og kulturell bakgrunn
 • drøfte etiske problemstillinger i arbeidsforhold og næringsvirksomhet

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!