Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04)

Utgått

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Tall og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte måter og vurdere i hvilke situasjoner ulike representasjoner er hensiktsmessige
 • regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle brøkuttrykk
 • bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger
 • utvikle, bruke og gjøre rede for ulike metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene
 • behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knytte uttrykkene til praktiske situasjoner, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningene
 • løse ligninger og ulikheter av første grad og ligningssystemer med to ukjente og bruke dette til å løse praktiske og teoretiske problemer
 • gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, sette opp budsjett og regnskap ved å bruke regneark og gjøre rede for beregninger og presentere resultatene
 • analysere sammensatte problemstillinger, identifisere faste og variable størrelser, kople sammensatte problemstillinger til kjente løsningsmetoder, gjennomføre beregninger og presentere resultatene på en hensiktsmessig måte
 • bruke tall og variabler i utforskning, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi og design

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • undersøke og beskrive egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke egenskapene i forbindelse med konstruksjoner og beregninger
 • utføre, beskrive og begrunne geometriske konstruksjoner med passer og linjal og dynamisk geometriprogram
 • bruke og begrunne bruken av formlikhet og Pytagoras’ setning i beregning av ukjente størrelser
 • tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter, med og uten digitale verktøy
 • bruke koordinater til å avbilde figurer og utforske egenskaper ved geometriske former, med og uten digitale verktøy
 • utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer, og gjøre rede for geometriske forhold som er av særlig betydning i teknologi, kunst og arkitektur

Måling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetetthet, og bruke og endre målestokk
 • velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerhet
 • gjøre rede for tallet π og bruke det i beregninger av omkrets, areal og volum

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kildekritikk
 • ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde, presentere data, med og uten digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillinger og hvilket inntrykk de kan gi
 • finne og diskutere sannsynlighet gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill
 • beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynlighet som brøk, prosent og desimaltall
 • drøfte og løse enkle kombinatoriske problemer

Funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, med og uten digitale verktøy, beskrive og tolke dem og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og tekster
 • identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjoner og gi eksempler på praktiske situasjoner som kan beskrives med disse funksjonene

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!