Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04)

Utgått

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Tall

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive og bruke plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger og uttrykke tallstørrelser på varierte måter
 • gjøre overslag over og finne tall ved hjelp av hoderegning, tellemateriell og skriftlige notater, gjennomføre overslagsregning og vurdere svar
 • utvikle, bruke og samtale om ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrete tall både i hodet og på papiret
 • utvikle og bruke varierte metoder for multiplikasjon og divisjon, bruke dem i praktiske situasjoner og bruke den lille multiplikasjonstabellen i hoderegning og i oppgaveløsning
 • finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, velge regneart og begrunne valget, bruke tabellkunnskap og utnytte sammenhenger mellom regneartene, vurdere resultatet og presentere løsningen
 • gjenkjenne, eksperimentere med, beskrive og videreføre strukturer i tallmønster
 • bruke matematiske symboler og uttrykksmåter for å uttrykke matematiske sammenhenger i oppgaveløsning

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne, beskrive trekk ved og sortere sirkler, mangekanter, kuler, sylindrer og polyeder
 • tegne, bygge, utforske og beskrive geometriske figurer og modeller i praktiske sammenhenger, medregnet teknologi og design
 • gjenkjenne, bruke og beskrive speilsymmetri og parallellforskyvning i konkrete situasjoner
 • lage og utforske geometriske mønster og beskrive dem muntlig
 • lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystemer, både med og uten digitale verktøy

Måling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinkler, samtale om resultatene og vurdere om de er rimelige
 • bruke ikke-standardiserte måleenheter, forklare formålet med å standardisere måleenheter og bruke og gjøre om mellom vanlige måleenheter
 • sammenligne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkel beregning, presentere resultatene og vurdere om de er rimelige
 • løse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og salg

Statistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samle, sortere, notere og illustrere data på hensiktsmessige måter med tellestreker, tabeller og søylediagrammer, med og uten digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!