Læreplan i design og arkitektur – felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA2-01)

Design og arkitektur 3

Utforske og planleggje

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske utfordringar og avdekkje behov og moglegheiter knytte til spesifikke samfunnsorienterte oppdrag innan design og arkitektur
 • formulere problemstillingar og definere kravspesifikasjonar knytte til universell utforming
 • utarbeide ein faglig presentasjon som gjennom tekst, skisser og bilete visualiserer og forklarer prosess og forslag til løysing
 • beskrive dei vanlegaste fasane i ein planprosess for bygg og vise til plan- og bygningslova med forskrifter
 • planleggje korleis eit prosjekt skal gjennomførast, og synleggjere det i ein prosjektplan
 • utvikle ein visuell profil som viser identiteten til ein oppdragsgivar og gi døme på korleis design blir brukt i merkevarebygging

Design, produksjon og presentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • visualisere og kommunisere eigne idear både digitalt og analogt for ei bestemt målgruppe
 • planleggje og gjennomføre ein designprosess med mål om å sikre universell utforming og skape innovative løysingar
 • gjennomføre eit arkitekturprosjekt og velje ei eigna presentasjonsform
 • velje materiale og teknikkar i samsvar med krav om funksjonalitet i eit produkt og grunngi vala
 • skissere og utvikle berekraftige design- og arkitekturløysingar
 • vurdere ressursbruk, miljø og etikk i tilknyting til design, arkitektur og miljøutforming

Design- og arkitekturhistorie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for utforming av fysiske omgivnader og stad- og byutvikling frå 1900-talet og framover
 • gjere greie for hovudtrekka i utviklinga av viktige formtradisjonar i norsk formkultur og samisk duodji, og forklare kva for innverknad dei har på moderne design
 • beskrive sentrale arbeid innafor kunsthandverk, design og arkitektur frå 1900-talet og vår samtid

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!