Læreplan i design og arkitektur – felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA2-01)

Design og arkitektur 2

Utforske og planleggje

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kartleggje utfordringar og moglegheiter knytte til brukargrupper og berekraft innan design- og arkitekturprosjekt
 • bruke analoge og digitale verktøy i innhenting og strukturering av informasjons- og inspirasjonsmateriale
 • planleggje designprosjekt og arkitekturprosjekt, setje opp tidsplanar og framgangsmåtar for å løyse ei gitt oppgåve
 • utforske eigenskapar, kvalitetar og moglegheiter ved materiala og bruke kunnskapen i eige arbeid med design og arkitektur

Design, produksjon og presentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike metodar for kreativ idéutvikling
 • visualisere og kommunisere ulike idear ved hjelp av frihandsteikning, modellar, prototypar og digitale verktøy
 • kjenne til fasane i ein designprosess og bruke arbeidsformer og metodar som er i tråd med korleis designarar og arkitektar jobbar
 • utforme modellar der omsynet til plassering, omgivnader og miljø er sikra
 • bruke fagomgrep i vurdering av eige arbeid og i presentasjonar
 • drøfte problemstillingar knytt til forbruk og berekraft i eige arbeid med design- og arkitektur

Design- og arkitekturhistorie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive og vurdere sentral arkitektur og landskapsarkitektur etter 1600
 • gjere greie for formuttrykk, kultur, byggjeskikk og handverkstradisjonar etter 1600
 • gjere greie for overgangen frå handverk til industriproduksjon og forklare dei samfunnsmessige påverknadene dette hadde

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!