Læreplan i design og arkitektur – felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA2-01)

Design og arkitektur 1

Utforske og planleggje

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kartleggje behov, innhente og visualisere informasjon og utforske alternative løysingar i ei design- og arkitekturoppgåve
 • utforske eigenskapar og moglegheiter ved form, materiale og teknikkar ut frå kravspesifikasjon og grunngitte val
 • kjenne til dei ulike fasane av ein planprosess for bygg og ein designprosess og ta i bruk dette i eige arbeid

Design, produksjon og presentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utarbeide ein presentasjon som visualiserer og forklarer forslag til løysningar på eit tenkt oppdrag
 • byggje enkle arkitekturmodellar i målestokk for å synleggjere rom, form og proporsjonar
 • beskrive fasade og grunnplan i arbeidsteikningar
 • bruke føremålstenleg materiale og teknikkar i eige arbeid med designprototypar og diskutere kvalitet og utføring
 • utvikle arbeidsteikningar av designprodukt
 • gjere greie for korleis miljø, ressursar og forbruk påverkar val og løysingar innan design og arkitektur, og drøfte etiske val og forbrukarkrav

Design- og arkitekturhistorie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for hovudtrekk i vestleg gjenstandskultur fram til 1600-talet og gi døme på korleis arven frå antikken har hatt innverknad på formspråket
 • beskrive kulturpåverknad i arkitektur, byggjeskikk og kulturlandskap fram til 1600-talet
 • beskrive korleis samisk formkultur skil seg ut som eige formuttrykk i Norden

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!