Læreplan i design og arkitektur – felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA2-01)

Hovudområde

Utforske og planleggje

Hovudområdet utforske og planleggje omfattar innhenting av informasjon, kartlegging av brukarbehov og planlegging av design- og arkitekturprosjekt. Å avdekkje og forstå ulike samfunnsrelaterte problemstillingar og ta grunngitte val, kommunisere og konkretisere ulike utfordringar inngår. Utforsking av materiala og deira eigenskapar og moglegheiter i design- og arkitekturprosjekt er ein del av hovudområdet. Kunnskap om og bruk av digitale verktøy knytte til det praktiske arbeidet står sentralt.

Design, produksjon og presentasjon

Hovudområdet design, produksjon, og presentasjon omhandlar det å kunne gjennomføre ein designprosess og ein planprosess, åleine eller i samarbeid med andre. Hovudområdet inneber arbeid med skisser, produksjon av prototypar og modellar både to- og tredimensjonalt. Å arbeide med større og mindre prosjekt som skal ferdigstillast slik at dei kan kommunisere og bli forstått av andre, inngår i hovudområdet. Vidare inngår bruk av omgrep og å analysere form, funksjon, ergonomi, målgruppe og brukar¬tilpassing. Hovudområdet omfattar òg bruk av digitale verktøy for å presentere idear både visuelt og verbalt.

Design- og arkitekturhistorie

Hovudområdet design- og arkitekturhistorie omhandlar korleis samfunnsutviklinga har prega utviklinga av gjenstandar og våre fysiske omgivnader. Korleis dette kjem til uttrykk i ulike epokar, nasjonalt og internasjonalt, står sentralt i hovudområdet. Produkt, gjenstandar og bygningar skal studerast i høve til identitet og kontekst. Hovudområdet vektlegg mellom anna å beskrive, analysere og vurdere form, uttrykk, funksjon, materialbruk og signalverdi.

Side 3 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!