Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (HES2-02)

Omtale av programfaga

Helsefremjande arbeid

Programfaget handlar om korleis levevanar, fysisk aktivitet, kosthald og miljø påverkar helsa. Immunforsvaret, fordøyingssystemet og kva kosthaldet har å seie, står sentralt. Førstehjelp, grunnleggjande sjukdomsforståing, ergonomi og korleis service fremjar helse, hører med. Programfaget omfattar også helse, miljø og tryggleik, med særleg vekt på smittevern og hygienetiltak.

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handlar om kommunikasjon og samhandling i møte med pasientar, kundar og samarbeidspartar. Det omfattar bevisstgjering av eigen veremåte overfor pasientar og kundar, og kva respekt, toleranse og omsorg for andre har å seie i yrkesutøvinga. Vidare dreier det seg om observasjon av pasientar og kundar i tillegg til relevant regelverk om teieplikt og personvern.

Yrkesutøving

Programfaget handlar om dei elementa som er felles for yrka innanfor helseservicefaget, og dei krava som blir stilte til god yrkesutøving. Etikk, service, profesjonell kundebehandling og tverrfagleg samarbeid står sentralt. Administrative rutinar og bruk av kontorteknisk og digitalt utstyr hører med til programfaget. Det omfattar også sentrale relevant regelverk for helsepersonell.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!