Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (HES2-02)

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for ulike måtar å kommunisere på og diskutere kva som fremjar god kommunikasjon
  • tilpasse kommunikasjon og samhandling til ulike pasientar og kundar i ulike livssituasjonar og med ulik kulturbakgrunn
  • gi døme på kva respekt, toleranse og omsorg inneber for yrkesutøvinga
  • forklare forskjellen på subjektiv og objektiv observasjon av pasientar og kundar, og drøfte kvifor det er viktig å gi korrekt tilbakemelding til samarbeidspartnarar
  • gjere greie for den dokumentasjonsplikt helsepersonell har, og drøfte betydninga av korrekt dokumentasjon for pasient- og kundetryggleiken
  • gjere greie for teikn og symptom på ulike psykiske reaksjonar hos pasientar og kundar, og demonstrere profesjonell framferd
  • gjere greie for kva teieplikt og personvern inneber i helseserviceyrka
  • gjere greie for informasjons- og rettleiingsrolla overfor kundar og pasientar
  • drøfte ulike strategiar for konflikthandtering og vise dei i praksis

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!