Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (HES2-02)

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I helseservicefaget forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i helseservicefaget inneber å tilpasse kommunikasjonen til andre i ulike livssituasjonar og med ulik kulturell bakgrunn. Det inneber også å kunne formidle informasjon ved hjelp av faguttrykk og å utforme presentasjonar, planar, referat og dokumentasjon.

Å kunne lese i helseservicefaget inneber å forstå og tolke innhaldet i ulike fagspesifikke tekstar. Det vil også seie å kunne forstå og setje seg inn i relevant faglitteratur.

Å kunne rekne i helseservicefaget inneber å berekne kostnader og handtere betaling og oppgjer for pasient- og kundebehandling. Det inneber også å kunne forstå talstorleikar, gjere berekningar og presentere informasjon.

Å kunne bruke digitale verktøy i helseservicefaget inneber å hente inn, arbeide med og presentere ny informasjon. Det inneber også å kunne kommunisere med andre og utføre administrative rutinar og kjeldekritikk, og å utøve etisk skjønn.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!