Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (HES2-02)

Helsefremjande arbeid

Helsefremjande arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for individuelle og miljømessige faktorar som kan påverke den psykiske og fysiske helsa
  • drøfte samanhengar mellom helse, levevanar, fysisk aktivitet og kosthald
  • forklare korleis fordøyingssystemet og immunforsvaret fungerer, og gi døme på psykiske og fysiske faktorar som kan påverke dei
  • beskrive symptom og allmenntilstand ved infeksjonar, forgiftingar og allergiske reaksjonar og gi døme på aktuelle tiltak
  • gjere greie for bruksområde og dei vanlegaste biverknadene for dei mest brukte reseptfrie legemidla
  • forklare kvifor det er viktig å følgje den behandlinga som blir føreskriven
  • gjere greie for kva god hygiene har å seie for å førebyggje sjukdom og hindre smitte, og demonstrere relevante hygienetiltak
  • forklare hovudprinsippa for helse, miljø og tryggleik og gi døme på kva konsekvensar dei har i yrkesutøvinga
  • forklare og vise samanhengar mellom ergonomi og helse
  • diskutere korleis utforming av lokale og service kan påverke velværet til folk

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!