Læreplan i geofag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (GFG1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Geofag 2

Jorda i forandring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for årsaker til overflate- og dyphavsstrømmer i verdenshavene og diskutere konsekvenser for klimaet
 • forklare hvordan el Niño og la Niña oppstår, og beskrive innvirkning på klimaet
 • beskrive variasjoner i ozonlaget og drøfte naturlige og menneskeskapte årsaker

Geoforskning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for problemstillinger, metoder og resultater i ett forskningsfelt innen geofag
 • planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop
 • beskrive prosessen fra observasjoner, modeller og værkart til ferdige værvarsler
 • utarbeide, presentere og vurdere daglig, lokalt værvarsel for en periode på én uke ved hjelp av værkart, satellittbilder og radarplott

Klimaendringer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og drøfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • gjøre rede for diskusjoner i fagmiljøene om årsaker til klimaendringer
 • presentere informasjon om klimaendringer i polare områder og gjøre rede for ulike syn på årsaker til klimaendringer og virkninger av dem
 • drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer

Georessurser

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinnes
 • beskrive hvordan berggrunn og løsmasser i Norge utvinnes og utnyttes
 • drøfte problemer knyttet til ferskvann som ressurs i globalt perspektiv
 • gjøre rede for betydningen av vann som energikilde og illustrere energimengde med regneeksempler
 • beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden
 • drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir brukt

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!