Læreplan i kvensk eller finsk som 2. språk (FIN1-03)

Utgår gradvis


Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.

Kvensk eller finsk som 2. språk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram, og i yrkesfaglige utdanningsprogram etter Vg2 og etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (kompetansemålene etter Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram).

Oversikt over hovedområder:

Årstrinn

Hovedområder

1. – 10.

Vg1-Vg3

Språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

Språklæring

Hovedområdet språklæring omfatter kunnskap om det kvenske og finske språket og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere sin egen språkbruk, definere sine egne behov og velge strategier og arbeidsmåter er forutsetninger for å oppnå dette. Hovedområdet dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk og om å se sammenhenger mellom kvensk og finsk, førstespråk og evt. andre språk.

Kommunikasjon

Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om å bruke det kvenske eller det finske språket for å kommunisere. Det skjer gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og spontan muntlig samhandling og også ved bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier. Det omfatter også deltakelse på ulike sosiale arenaer, der trening i å beherske et økende antall sjangere og uttrykksformer står sentralt. God kommunikasjon forutsetter kunnskaper og ferdigheter i å bruke ordforråd og spesielle uttrykk, uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og oppbygging av setninger og tekster.

Nye medier og utvikling av et språklig repertoar på tvers av fag og emner er sentrale i hovedområdet. Å vise høflighet og hensyn til gjeldende omgangsformer i ulike situasjoner er også et viktig element.

Kultur, samfunn og litteratur

Hovedområdet kultur, samfunn og litteratur dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det dekker sentrale emner knyttet til samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk blant den kvenske/norskfinske minoriteten i Norge og i den finskspråklige verden. Hovedområdet dreier seg også om utvikling av kunnskap om kvensk som et minoritetsspråk i Norge.

Arbeid med ulike typer tekster og kulturelle uttrykksformer er her sentralt for utviklingen av språkferdigheter og forståelse for andres levesett, kulturer og livssyn. Samtidig kan litteraturlesing bidra til leseglede og opplevelse, og legge grunnlag for egen personlig vekst, modning og kreativitet.

Side 2 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!