Læreplan i engelsk (ENG1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
 • kommentere eget arbeid med å lære engelsk
 • identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring
 • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet
 • forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
 • vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner
 • lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner
 • uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon
 • uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill
 • bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon
 • forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
 • forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
 • vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster
 • lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner
 • bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
 • bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
 • kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
 • gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA
 • drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
 • beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land
 • lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer
 • samtale om og formidle aktuelle og faglige emner

Side 9 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!