Læreplan i engelsk (ENG1-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
 • kommentere eget arbeid med å lære engelsk
 • identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring
 • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet
 • forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
 • vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner
 • lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner
 • uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon
 • uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill
 • bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon
 • forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
 • forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
 • vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster
 • lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner
 • bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
 • bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
 • kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
 • gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA
 • drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
 • beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land
 • lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer
 • samtale om og formidle aktuelle og faglige emner

Side 9 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!