Læreplan i engelsk (ENG1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 10. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 • identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring
 • bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
 • bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
 • beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
 • bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
 • forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
 • uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
 • tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon
 • presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer
 • lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere
 • velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon
 • skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt
 • bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
 • vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • kommunisere via digitale medier
 • beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
 • gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA
 • beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land
 • gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land
 • lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden
 • beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk
 • lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst

Side 9 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!