Godkjenning av videregående opplæring i utlandet

Elever kan få godkjent et skoleår fra utlandet som vg1 eller vg2. I tillegg må elevene oppfylle kravene til vitnemål. For at elever i studieforberedende utdanningsprogram betyr det at de må ha fullført og bestått fremmedspråk.

Denne informasjonen er først og fremst ment for fylkeskommuner og videregående skoler. Informasjon til elever som planlegger eller har vært på utveksling finner du i boksen til høyre.

Reglene for godkjenning av utdanning fra utlandet

Elever som har gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet (utvekslingsår) kan få denne opplæringen godkjent som vg1 eller vg2. Det er fylkeskommunen som godkjenner opplæringsåret. Fylkeskommunen kan delegere myndigheten til de videregående skolene. Det står i forskrift til opplæringsloven § 1-16. For at eleven skal få vitnemål i videregående opplæring må alle fag og eksamener som skal stå på vitnemålet i samsvar med læreplanverket, være bestått. Det står i forskrift til opplæringsloven § 3-42 andre ledd.

Reglene vi presiserer her finner dere også omtalt i rundskriv Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått opplæring i Norge og utlandet og annen informasjon.

Elever i studieforberedende utdanningsprogram må ha fremmedspråk

For at elever i studieforberedende utdanningsprogram skal oppfylle kravene til vitnemål, må de ha fullført og bestått fremmedspråk. Kravet til fremmedspråk er regulert i forskrift til opplæringsloven § 1-10 Opplæring i framandspråk i vidaregåande opplæring. Her finner dere en oversikt over kravene:

Krav til fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram
 Fremmedspråk fra ungdomsskolen, fortsetter med samme språkFremmedspråk fra ungdomsskolen, starter med nytt språkUten fremmedspråk fra ungdomsskolen
vg1Fremmedspråk, nivå IIFremmedspråk, nivå IFremmedspråk, nivå I+II
vg2Fremmedspråk, nivå IIFremmedspråk, nivå IFremmedspråk, nivå I+II
vg3  Fremmedspråk, nivå I+II

Elever som har fått godkjent et år i utlandet, må også oppfylle kravene til vitnemål

Fylkeskommunen kan godkjenne et skoleår fra utlandet selv om eleven ikke har hatt alle fagene de trenger for å oppfylle kravene til vitnemål. Da må eleven ta faget han eller hun mangler for å få vitnemål som privatist, eller som elev på vg3 når de kommer hjem. For elever i studieforberedende utdanningsprogram betyr det at de må ha alle fellesfagene, også fremmedspråk og geografi, for å få vitnemål.

Fylkeskommunen kan godkjenne fremmedspråk eller geografi fra utlandet

Elever som gjennomfører og består fremmedspråk eller geografi i utlandet kan få dette godkjent som likeverdig med det norske faget når de kommer hjem til Norge.

Hva er kravene til å godkjenne fag fra utlandet

Kravene for å få godkjent et fag fra utlandet

Kravene for å få godkjent faget er at innholdet i faget er likeverdig eller mer omfattende enn faget i Norge. For fremmedspråk må det være et av språkene det arrangeres sentralt gitt eksamen i. Det er ikke et krav om at elevene har like mange timer i faget som i Norge.

Fremmedspråk det arrangeres sentralt gitt eksamen i

Skoleåret 2013/2014 arrangerer vi sentralt gitt eksamen i disse fremmedspråkene: Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk. Fra og med våren 2014 er hindi og islandsk tilbake på eksamensplanen. Fagkodene for disse språkene.  

Disse språkene kan variere fra år til år. En oppdatert oversikt finner dere alltid i årets utgave av rundskriv Udir-1. Dersom språk fjernes fra eksamenstilbudet vil det være overgangsordninger.

Forhåndsgodkjenning til Lånekassen

For å kunne søke om stipend fra Lånekassen, må elevene sende inn en forhåndsgodkjenning fra skolen eller fylkeskommunen. For at dere skal kunne godkjenne året på forhånd, må elevene dokumentere at de skal reise på utveksling gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon. Forhåndsgodkjenningen viser til at utvekslingsåret vil bli endelig godkjent som vg2, så sant eleven oppfyller kravene til fremmedspråk og øvrige fag som spesifisert i rundskriv Udir-6-2012, og at eleven kan dokumentere dette ved retur til Norge. Om eleven av ulike grunner mangler ett eller flere fag sammenlignet med fagkravet i Norge, kan eleven ta dem som elev eller privatist når han eller hun er tilbake i Norge, og eleven kan likevel få året i utlandet godkjent som vg2.

Oversikt over hvilket nivå elever med eller uten fremmedspråk fra ungdomsskolen trenger, finner dere i tabellen over.

Yrkesfag

Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram skal ha de samme mulighetene som elever på studieforberedende til å reise på utveksling til utlandet. Vi ber dere om å gjøre rådgivere i videregående opplæring kjent med dette.

Informer elever og foreldre om reglene

Rektorer ved de videregående skolene og fylkeskommunene har et ansvar for å informere elever og foreldre som planlegger et utvekslingsår om reglene og kravene til vitnemål.

Mulighet for dispensasjon

Vi gir dispensasjon fra kravene for elever som har vært i utlandet før skoleåret 2013/2014

Det har ikke vært tilstrekkelig klart at det må skilles mellom godkjenning av opplæring i utlandet og kravene til vitnemål. Dette har ført til at mange skoler ikke har informert elevene om hva de mangler for å oppfylle kravene til vitnemål. Det har også vært ulik praksis i og mellom fylkeskommunene om fag fra utlandet har blitt godkjent som likeverdig med eller mer omfattende enn fag etter læreplanverket, eller om elevene har vært nødt til å ta fag som elev eller privatist i Norge i etterkant.

Elevene har kommet i en uheldig situasjon og kan ikke lastes for dette. Vi har derfor gitt dispensasjon for enkeltelever frem til skoleåret 2013/2014. Her kan du lese mer om hvordan man søker om dispensasjon.

Vi gir ikke dispensasjon fra kravene for elever som er i utlandet fra og med skoleåret 2013/2014

Nå har vi informert videregående skoler, fylkeskommunene og statsforvalterne om alle kravene i regelverket, og vi vil ikke videreføre ordningen med dispensasjon.

Ikke en ny ordning

Kravene til vitnemål fremgår av fag- og timefordelingen i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og er ingen ny ordning. Gjeldende krav til vitnemål trådte i kraft da Læreplanverket for Kunnskapsløftet ble innført i 2006. Reform 94 hadde en fritaksordning for fremmedspråk. Denne ordningen er ikke videreført i Kunnskapsløftet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for at vi sender ut denne informasjonen er at vi har hatt møte med ANSA, Speak/Aspect, STS, Explorius, AFS, YFU, EF High School Year og EF Education First om godkjenning av videregående opplæring fra utlandet og krav til vitnemål.

I møte med organisasjonene ble det pekt på at til tross for at internasjonalisering er en statlig målsetning opplever de at kravene og tolkning av kravene som stilles til utveksling vanskeliggjør internasjonalisering generelt og utveksling spesielt. På bakgrunn av det som kom fram i møtet presiserer vi reglene om godkjenning av utdanning fra utlandet og kravet til fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram spesielt.