Søknad om nye landslinjer eller utvidelse av eksisterende landslinjer

Landslinjer er et utdanningstilbud i videregående opplæring. Elever kan søke om opptak på en landslinje uansett hvor i landet de bor. 

Landslinjeordningen skal bidra til å sikre elever fra hele landet et nasjonalt tilbud i små og/eller kostbare utdanningsprogram i videregående opplæring. 

Landslinjeordningen finansieres gjennom statlig tilskudd, og skiller seg fra landsdekkende tilbud som finansieres av fylkeskommunene. 

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner som ønsker å opprette nye landslinjetilbud eller utvide eksisterende landslinjetilbud kan søke. 

Søknad

Både fylkeskommuner som søker om nytt landslinjetilbud og fylkeskommuner som søker om utvidelse av eksisterende landslinjetilbud, skal bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Søk her: Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfristen har gått ut

Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet i budsjettprosessen for kommende budsjettår. Det samme gjelder ufullstendige søknader som fører til ekstra saksbehandlingstid.

Krav til innhold i den elektroniske søknaden

Søknaden må tilfredsstille landslinjeordningens formål om å bidra til å sikre elever fra hele landet et nasjonalt tilbud i små og/eller kostbare utdanningsprogram.

  1. Alle landets fylkeskommuner må støtte søknaden for at Utdanningsdirektoratet skal kunne vurdere den. Søker må dokumentere at samtlige fylkeskommuner støtter søknaden.
  2. I helt særskilte tilfeller kan kravet om at søknaden må støttes av alle landets fylkeskommuner fravikes. Dette gjelder når søker mener tilbudet dekker spesielt viktige nasjonale kompetansebehov, for eksempel for å fylle samfunnskritiske funksjoner. Søker må dokumentere at det har blitt forsøkt å få støtte til søknaden fra samtlige fylkeskommuner, og argumentere for at tilbudet dekker et slikt kompetansebehov.
  3. Søker må uttale seg om hensikten med å opprette landslinjetilbudet, blant annet ved å beskrive hva som er nytt ved tilbudet, og risikoen ved ikke å etablere tilbudet.
  4. Nye landslinjer skal passe inn i den øvrige tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Søker må i søknaden informere om det finnes tilsvarende opplæringstilbud i landet – som landslinje, landsdekkende tilbud eller fylkeskommunalt tilbud.
  5. Søker må vurdere etterspørselen etter kompetanse på fagområdet, regionalt og nasjonalt, og sannsynliggjøre at det eksisterende utdanningstilbudet ikke dekker kompetansebehovet.
  6. For søknader om landslinje i yrkesfag må søker vurdere tilgangen på læreplasser og behovet for fagarbeidere i det aktuelle faget, både regionalt og nasjonalt.
  7. Ved søknad om landslinje innen studieforberedende utdanningsprogram må søker vurdere om tilbudet vil bidra til at flere gjennomfører utdanningsprogrammet.

Saksbehandling av søknaden

Utdanningsdirektoratet gjør en faglig vurdering av søknaden ut fra kravene ovenfor.

Hvis søker argumenterer for særskilt behandling ut fra punkt 2 i listen over, vil vi videresende søknaden til Kunnskapsdepartementet. Vi vil ikke behandle søknaden før Kunnskapsdepartementet har vurdert om søker tilfredsstiller kriteriene for å se bort fra kravet om støtte fra alle fylkeskommunene.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og/eller faglige råd vil uttale seg om søknader om landslinje innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram.

Når vi har vurdert søknaden, sender vi den videre til Kunnskapsdepartementet for videre behandling.

Finansiering av nye landslinjetilbud og utvidelse av eksisterende tilbud

Opprettelse av nye landslinjetilbud og utvidelse av eksisterende tilbud vil bli finansiert ved et trekk i det samlede rammetilskuddet til fylkeskommunene, tilsvarende budsjetteffekten av opprettelsen av en ny landslinje eller utvidelsen av en eksisterende landslinje. Budsjetteffekten beregnes ved å multiplisere godkjent/utvidet elevtall ved linjen med satsen for driftstilskuddet til linjen.

Nivået på trekket beregnes det året landslinjen blir opprettet eller utvidet, og videreføres deretter som et varig trekk uten justering for eventuelt endret elevtall innenfor godkjent elevtall. Dersom landslinjetilbudet går over flere trinn, slik at tilbudet trappes opp over flere år, skal trekket bli utført tilsvarende over dette antall år.

Dersom vilkårene som ble lagt til grunn ved godkjenning av landslinjetilbudet ikke lenger er til stede, vil den statlige finansieringen kunne bli redusert eller bortfalle.

Tilskudd til landslinjer

Det er mulig å søke om tilskudd til landslinjer.

Oversikt over godkjente landslinjetilbud.