Landslinjer

Ordningen skal bidra til å sikre at elever fra hele landet har et nasjonalt tilbud i små og/eller kostbare tilbud i videregående opplæring.

Hvem kan motta tilskudd?

Fylkeskommuner som har godkjente landslinjetilbud er mottakere av tilskudd til drift og utstyr - oversikt pr 28.8.2018 (pdf)

Om ordningen

Ordningen skal bidra til å sikre at elever fra hele landet har et nasjonalt tilbud i små og/eller kostbare tilbud i videregående opplæring.

Tilskuddsordningen omfatter både driftstilskudd og utstyrstilskudd.

Fylker med godkjente landslinjetilbud skal stille nødvendige lokaler og skoleromsutstyr, verksteder, øvingslokaler og lignende til disposisjon, mens Utdanningsdirektoratet utbetaler driftstilskudd og utstyrstilskudd.

Kunnskapsdepartementet avgjør hvilke tilbud som får status som landslinje.

Lov og regelverk

Forskrift til opplæringsloven § 6-12

1. Før du mottar tilskudd

Det forutsettes at

  • gjeldende læreplaner legges til grunn for opplæringen ved landslinjene
  • opplæringen gjennomføres innenfor den tidsramme som Kunnskapsløftet fastsetter
  • søkere fra hele landet stilles likt ved inntak til landslinjene
  • de fylkeskommunene som får tilskudd til drift av landslinje ikke krever gjesteelevsoppgjør fra andre fylker for disse tilbudene
  • skolefylkene stiller nødvendige lokaler, skoleromsutstyr, verksteder, øvingsarealer o.l. til disposisjon for landslinjene
  • elever på ½-årig kurs for yrkessjåfør er 21 år eller eldre. Eleven må ha fylt 21 år på telletidspunktet 01.04 for opplæring i vårsemesteret og 01.10 for opplæring i høstsemesteret.
  • elever på ½-årig kurs for yrkessjåfør har vitnemål/årskursbevis fra et av grunnkursene som gir inntak til Vg2 transportfag, førerkort klasse B og fyller helsekrav for å få førerkort klasse CEDE.

Fylkeskommunen skal:

  • foreta elevtellinger per 1. april og 1. oktober og sende elevlistene/søknad om driftstilskudd til Fylkesmannen for kontroll innen 15. april og 15. oktober. Søknadsskjema finner du her.

Landslinjer - elevliste - søknadsskjema - nynorsk

Landslinjer - elevliste - søknadsskjema - bokmål

Fylkesmannen skal:

  • etter gjennomgang og kontroll av elevlistene sende disse videre til Utdanningsdirektoratet innen 1. mai og 1. november

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddssatser

Driftstilskudd blir utbetalt med 85 % av godkjent kapasitet og 15 % av faktisk elevtall innenfor godkjent kapasitet. For de fleste landslinjene blir tilskuddet utbetalt med 7/12 for vårsemesteret og 5/12 for høstsemesteret. Unntak er landslinjene for yrkessjåførfaget, her blir tilskudd utbetalt med 6/12 både for vår- og høstsemesteret.

Det blir ikke gitt tilskudd til opplæring som ikke har startet opp. Dersom landslinjetilbudet har lav utnyttelse av kapasiteten kan denne bli redusert.

Sogn jord- og hagebruksskule får årlig et tillegg på 1,6 millioner kroner. Dette tilskuddet utbetales med 7/12 på våren og 5/12 på høsten.

Utstyrstilskuddet skal kun gå til dekning av utgifter ved kjøp, leie og vedlikehold av teknisk utstyr, som er direkte knyttet opp mot landslinjen. Tilskuddet skal ikke brukes til å dekke ordinære driftsutgifter som f.eks. lønn, overtid, reiseutgifter kjøp av pc og kontorutstyr m.m.

Når driftstilskuddet er fastsatt for både vårhalvåret og høsthalvåret, vil resterende midler gå til utstyrstilskudd. KS og Nasjonalt samordningsutvalg for små fag i videregående opplæring (NSU) foreslår en prioritering av utstyrsmidlene for Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet fatter vedtak og betaler ut utstyrstilskuddet.

Kunnskapsdepartementet kan gi føringer på fordelingen av utstyrsmidlene.

3. Dette må du rapportere

De fylkeskommunene som har mottatt utstyrstilskudd skal sende rapport/regnskap til Utdanningsdirektoratet som viser hvordan de tildelte utstyrsmidlene er brukt innen 1. juni året etter at midlene er utbetalt.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!