Tilskudd til landslinjer

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre at elever fra hele landet har et nasjonalt tilbud i små og/eller kostbare tilbud i videregående opplæring.

Hvem kan motta tilskudd?

Fylkeskommuner som har godkjente landslinjetilbud.

Om ordningen

Ordningen skal bidra til å sikre at elever fra hele landet har et nasjonalt tilbud i små og/eller kostbare tilbud i videregående opplæring.

Tilskuddsordningen omfatter både driftstilskudd og utstyrstilskudd.

Fylker med godkjente landslinjetilbud skal stille nødvendige lokaler og skoleromsutstyr, verksteder, øvingslokaler og lignende til disposisjon, mens Utdanningsdirektoratet utbetaler driftstilskudd og utstyrstilskudd.

Kunnskapsdepartementet avgjør hvilke tilbud som får status som landslinje.

Lov og regelverk

Forskrift til opplæringsloven § 6-12

1. Før du mottar tilskudd

Det forutsettes at

  • tilbudet er godkjent som landslinje
  • gjeldende læreplaner legges til grunn for opplæringen ved landslinjene
  • opplæringen gjennomføres innenfor den tidsramme som er fastsatt i gjeldende læreplanverk.
  • søkere fra hele landet stilles likt ved inntak til landslinjene
  • de fylkeskommunene som får tilskudd til drift av landslinje ikke krever gjesteelevoppgjør fra andre fylker for disse tilbudene
  • skolefylkene stiller nødvendige lokaler, skoleromsutstyr, verksteder, øvingsarealer o.l. til disposisjon for landslinjene
  • elever på ½-årig kurs for yrkessjåfør er 21 år eller eldre. Eleven må ha fylt 21 år på telletidspunktet 01.04 for opplæring i vårsemesteret, og 01.10 for opplæring i høstsemesteret.
  • elever på ½-årig kurs for yrkessjåfør har vitnemål/årskursbevis fra et av grunnkursene som gir inntak til Vg2 transportfag, førerkort klasse B og fyller helsekrav for å få førerkort klasse CEDE.

Fylkeskommunen skal:

  • foreta elevtellinger per 1. april og 1. oktober og sende elevlistene/søknad om driftstilskudd til Utdanningsdirektoratet innen 15. april og 15. oktober. 

Søknadsskjema finner du her: 

Landslinjer - elevliste - søknadsskjema - nynorsk

Landslinjer - elevliste - søknadsskjema - bokmål

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddssatser

Driftstilskudd blir utbetalt med 85 % av godkjent kapasitet og 15 % av faktisk elevtall innenfor godkjent kapasitet. For de fleste landslinjene blir tilskuddet utbetalt med 7/12 for vårsemesteret og 5/12 for høstsemesteret. Unntak er landslinjene for yrkessjåførfaget, her blir tilskudd utbetalt med 6/12 både for vår- og høstsemesteret.

Det blir ikke gitt tilskudd til opplæring som ikke har startet opp. 

Dersom vilkårene som ble lagt til grunn ved godkjenning av landslinjetilbudet ikke lenger er til stede, vil den statlige finansieringen kunne bli redusert eller falle bort.

Sogn jord- og hagebruksskule får årlig et tillegg på 1,6 millioner kroner. Dette tilskuddet utbetales med 7/12 på våren og 5/12 på høsten.

3. Utstyrstilskudd

Utstyrstilskudd skal gis til landslinjer som må benytte kostbart utstyr i opplæringen.

Utstyrstilskuddet skal kun gå til dekning av utgifter ved kjøp, leie og vedlikehold av teknisk utstyr, som er direkte knyttet opp mot landslinjen. Tilskuddet skal ikke brukes til å dekke ordinære driftsutgifter som f.eks. lønn, overtid, reiseutgifter kjøp av pc og kontorutstyr m.m.

KS skal sammen med Nasjonalt samordningsutvalg for små fag i videregående opplæring (NSU) legge frem en fordelingsnøkkel som danner grunnlag for beregning og utbetaling av utstyrstilskuddet. Denne fordelingsnøkkelen legges frem for Utdanningsdirektoratet innen første kvartal hvert år.

Kunnskapsdepartementet kan gi føringer for fordeling av utstyrsmidlene.

Det er kun fylkeskommuner med landslinjetilbud som må benytte kostbart utstyr i opplæringen, som kan melde inn ekstraordinært behov for utstyrstilskudd. Fristen er 20. februar.

Søknaden sendes på e-post til: ks@ks.no 

 4. Rapporteringskrav for fylkeskommuner som mottar utstyrstilskudd

Fylkeskommunene som mottar utstyrstilskudd skal innen 1. juni påfølgende år sende inn en rapport til Utdanningsdirektoratet som viser hvordan de tildelte midlene til kjøp, leie og vedlikehold av teknisk utstyr er disponert. Rapporten skal inneholde opplysninger om hvilket teknisk utstyr som er kjøpt, leid og vedlikeholdt i perioden og hvilke beløp som er benyttet til dette. Dersom landslinjen har avsatt midler på investeringsfond, skal den totale fondsavsetning per 31.12 oppgis i rapporten og det skal framgå hva fondsmidlene skal benyttes til.